Rapporteringsmeddelande 24.2.2020 – 04/2020

Rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster – den uppdaterade MF-arbetsboken är tillgänglig | Nationell rapportering (Virati)

Följande tidsfrist för rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden relaterade till betaltjänster är den 28 februari 2020. Då ska betalningstransaktioner som genomförts under perioden 1.7.-31.12.2019 rapporteras.

Finansinspektionen har uppdaterat MF-arbetsboken så att de betalningstransaktioner som har genomförts utan stark kundautentisering kan matas in direkt i cellerna i fråga (kräver inte koppling till undantag från sträng kundautentisering enligt kommissionens förordning (EU) 2018/389 1).

Den uppdaterade arbetsboken för MF-rapporteringen kan laddas ner från Jakelu Distributions-tjänst.

Datainsamlingen gäller följande tillsynsgrupper:

 • inhemska betalningsinstitut
 • inhemska registrerade aktörer, dvs. juridiska personer och fysiska personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
 • filialer till utländska betalningsinstitut som tillhandahåller betaltjänster i Finland
 • inhemska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster
 • filialer till utländska kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster i Finland

Filialer till inhemska betalnings- och kreditinstitut med verksamhet i övriga EES-länder ska leverera uppgifterna till den behöriga myndigheten i det land där filialen är belägen.

1 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder

Närmare upplysningar:

 • Frågor om Virati-rapporteringen:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om innehållet I rapporten:
  Riskexpert Heli Mäkitalo
  heli.makitalo(at)fiva.fi