Rapporteringsmeddelande 6.4.2022 – 05/2022

Ändringsförslag till de tekniska genomförandeförordningarna om Solvens II-rapporteringen och de uppgifter som ska publiceras i skade- och livförsäkringsbolagen inlämnades till Europeiska kommissionen | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) inlämnade den 31 mars 2022 ändringsförslag till Europeiska kommissionen avseende de tekniska genomförandeförordningarna om Solvens II-rapporteringen och de uppgifter som försäkringsbolagen ska publicera. Ändringsförslagen var på offentlig remiss år 2021 och förordningarna har ändrats utifrån remisskommentarerna. Ändringar föreslås även i Eiopas riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA Guidelines on reporting for Financial Stability Purposes EIOPA-BoS-15/107).

Ändringsförslagen bygger på Eiopas rådgivning till Europeiska kommissionen i december 2020 som grundade sig på en omfattande omvärdering av behovet att rapportera och publicera uppgifter.

Den föreslagna ändringshelheten är mycket omfattande och gäller flera rapporteringsblanketter. Helheten innehåller såväl ändringar i de nuvarande blankettuppgifterna som nya blanketter. Ändringarna kan ses i detalj i filen Annotated templates, som Eiopa har publicerat.

Ändringsförslagen i de tekniska standarderna, konsekvensanalysen, remisskommentarerna och Annotated templates kan läsas i Eiopas webbtjänst: Draft Amended Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting and disclosure.

Förslagna ändringar införs i XBRL-taxonomiversionen 2.8.0 för Solvens II-rapporteringen. Det rekommenderas att denna taxonomiversion, efter att kommissionen godkänt ändringarna, tillämpas första gången för rapporteringen av årsuppgifterna 2023 och av uppgifterna för det fjärde kvartalet. Eiopa publicerar en arbetsversion (Public Working Draft) av taxonomiversionen 2.8.0 under april.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen:
    S2Helpdesk(at)fiva.fi