Rapporteringsmeddelande 13.10.2022 – 29/2022

Ledningen till kreditinstitutens filialer i Finland ska skicka in breven gällande ECB:s tillsynsavgiftsfaktorer till Finansinspektionen senast 11.11.2022 I EBA

Från och med avgiftsperioden 2020 uppbärs ECB:s årliga tillsynsavgifter i efterhand och avgifterna beräknas på befintliga tillsynsuppgifter.

Avgiftsbetalande filialer i Finland till banker i länder som inte omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen SSM ska före den 11 november 2022 lämna in ett standardiserat brev där ledningen intygar filialernas totala tillgångar. Filialerna ska lämna in ett brev från ledningen även om tillsynsavgifterna beräknas enligt FINREP-rapporteringen.

De uppgifter som filialerna hänvisar till ska gälla slutet av föregående år. Om filialen emellertid har inrättats under avgiftsperioden, ska filialen hänvisa till uppgifter som gäller för utgången av det kvartal som närmast följer efter inrättandet av filialen. Om filialen har inrättats under 2022, ska filialen utöver det standardiserade brevet från ledningen även fylla i en blankett för anmälan om totala tillgångar och skicka den tillsammans med brevet till Finansinspektionen före den 11 november 2022. Mer information om tillsynsavgifterna finns på ECB:s webbplats.

Bekräftelsebreven från ledningen, och mallarna till avgiftsfaktorer om behövs, ska skickas till Finansinspektionens e-postadress:

EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi

Bekräftelsebreven kan alternativt skickas med posten till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet ”ECB:s tillsynsavgifter/FIDATA/Mattinen”.

Närmare upplysningar lämnas av

  • EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
  • SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu


Bilagor

Anvisningar för att fylla i mallarna för avgiftsfaktorer
Mall till brev från ledningen
Mall till avgiftsfaktorer