Rapporteringsmeddelande 27.4.2023 – 16/2023

EBAs riktlinjer för återinlämning av historiska uppgifter på remiss

EBA har utfärdat riktlinjer om återinlämning av historiska uppgifter (resubmission of historical data). I riktlinjerna ges finansiella institut ett gemensamt tillvägagångssätt för återinlämning av uppgifter enligt EBAs rapporteringsschema t.ex. i samband med rapporteringsfel. Riktlinjerna finns i sin helhet på EBAs webbplats och kan kommenteras fram till den 31 juli 2023.

I EBAs riktlinjer är omfattningen av de historiska uppgifter som ska återinlämnas beroende av rapporteringsintervallen och det referensdatum som korrigeringarna inverkar på. Enligt EBAs riktlinjer förväntas de finansiella instituten återinlämna korrigerade uppgifter vad gäller den innevarande rapporteringens referensdatum samt historiska uppgifter vad gäller gångna referensdatum omfattande minst ett kalenderår. Då det gäller månadsrapporter ska uppgifter återinlämnas för de minst sex föregående tidpunkterna, dock minst fram till utgången av året innan. I riktlinjerna presenteras även situationer där återinlämning av historiska uppgifter inte nödvändigtvis behövs.

Riktlinjerna fastställer de gemensamma minimikraven och -principerna för återinlämning av historiska uppgifter. Den behöriga myndigheten kan emellertid vid behov be om att rapporteringen korrigeras retroaktivt även för en längre tidsperiod. Riktlinjerna ändrar inte heller de finansiella institutens skyldighet att säkerställa att de uppgifter som de rapporterar är av hög kvalitet, systematiska och fullständiga.

Närmare information finns på EBA:s webbplats.

 

Närmare upplysningar lämnas av:

* Kontakttaganden ska i första hand ske via Finansinspektionens rapportörsportal

* Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi – tas ur bruk vid utgången av juni 2023