Rapporteringsmeddelande 22.12.2023 – 52/2023

Datainsamlingar har lagts till i Rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Serviceavbrott i Rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har upphört.

I Rapportörsportal har lagts till rapporteringsskyldigheterna för följande datainsamlingar:

 • Riskbedömningsenkät (RA)
 • Analys av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (VJ)
 • Rapportering om penningmarknadsfonder (MMF)
 • Rapportering av internaliserad avveckling (CSDR9)
 • Artikel 7 i förordningen om värdepapperscentraler (CSDR7)
 • Årlig rapportering av interna transaktioner och riskkoncentrationer av försäkringsfokuserade finansiella konglomerat (FICOD AFI)
 • Ad hoc-rapportering av kreditinstitutens hållbarhetsdata (ESG)
 • Ad hoc-rapportering av ränterisker för bankboken (IRRBB)

Ovan nämnda rapporter ska lämnas in via Finansinspektionens rapportörsportal fr.o.m. rapporteringstidpunkten 31.12.2023.

På grund av underhållsarbeten vid årsskiftet kan Rapportörsportalen uppleva tröghet.

I webbtjänsten finns dokumentet Kända problem i rapportörsportalen. Vi ber användarna vara i kontakt om eventuella nya brister i systemet.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats:
Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn

Bruksanvisningar kommer att uppdateras med ändringar i rapporteringssystemet i början av januari 2024.

Det går att logga in i Rapportörsportal via följande webbadress:
https://rapportering.finanssivalvonta.fi

Vid inloggning i Rapportörsportal ska anmälaren fylla i de uppgifter som saknas på mailadressen.

Närmare information

 • Närmare information om det nya rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
 • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal
 • Frågor om det nya rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi