Rapporteringsmeddelande 20.2.2024 – 3/2024

ECB:s förordning om förfaranden om åsidosättande i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls träder i kraft den 30 april 2024 | EIOPA

Europeiska centralbankens förordning av den 29 september 2022 om förfaranden om åsidosättande i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls och om upphävande av beslut ECB/2010/10 (ECB/2022/31) börjar tillämpas den 30 april 2024.

Genom förordningen inrättas en harmoniserad ram inom vilken uppgiftslämnare kan föreläggas sanktioner om de inte uppfyller de rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter som fastställs i ECB-förordningar och ECB-beslut. Med åsidosättande av rapporteringskrav avses underlåtenhet att rapportera uppgifter inom föreskriven tidsfrist, systematisk eller avsiktlig underlåtenhet att rapportera korrekta eller fullständiga statistiska uppgifter, systematisk eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla den föreskrivna formen för rapporteringskrav eller underlåtenhet att samarbeta effektivt.

Dessutom fastställs genom förordningen regler för tillämpning av förfarande om åsidosättande i fråga om lokala samarbetsavtal. Med lokalt samarbetsavtal avses exempelvis ett sådant fall där centralbanken sammanställer statistik utgående från uppgifter som den har samlat in från en nationell tillsynsmyndighet eller annan behörig myndighet och som inte kommer direkt från uppgiftslämnaren. Vid förfaranden om åsidosättande tillämpas ’ne bis in idem’-principen, dvs. endast ett förfarande om åsidosättande får inledas mot ett företag grundat på samma fakta.

Finlands Bank efterlever Europeiska centralbankens förordning om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50) samt Europeiska centralbankens förordning om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) genom de lokala samarbetsavtal som ingåtts med Finansinspektionen.

 

Ytterligare upplysningar