Offentlig delgivning 30.12.2013 – 15/2013

Storbritanniens tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag och utnämnande av administratörer för detsamma

Storbritanniens tillsynsmyndighet Prudential Regulation Authority informerade den 10 december 2013 att domstolen High Court of Justice in London på ansökan av bolaget hade meddelat ett beslut om att försätta försäkringsbolaget Millburn Insurance Company Limited i rekonstruktion. Beslutet gällande ovan nämnda bolag har bland annat följande följder:

  1. Neil Mather och Christopher Morris har utsetts till solidariskt ansvariga administratörer för bolaget.
  2. Administrationen enligt beslutet upphör om ett år, om inte tidsfristen förlängs.
  3. Under beslutets giltighetstid förvaltas bolagets alla tillgångar av administratörerna som handhar bolagets affärsverksamhet och tillgångar.
  4. Bolaget beviljas ett lagstadgat moratorium.
  5. Administratörerna ska handla så snabbt och effektivt som det i praktiken är meningsfullt och med beaktande av fordringsägarnas intressen.
  6. Administratörerna kan avsluta administrationen och sätta bolaget i likvidation.

Storbritannien har ett system (Financial Services Compensation Scheme) för utbetalning av kompensationer till de försäkringstagare som uppfyller kriterierna enligt tillsynsmyndighetens regelbok.

Prudential Regulation Authority meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta meddelande om Storbritanniens tillsynsmyndighets underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008, och enligt 15 b §, sådan den lyder i lag 331/2004.