Offentlig delgivning 10.7.2015 – 3/2015

Finansinspektionen har beviljat Gazit-Globe Ltd undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i i Citycon Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr FIVA 10/02.05.05/2015

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 26 juni 2015 beviljat Gazit-Globe Ltd undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Citycon Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats och fram till den 31 juli 2015 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 10 juli 2015 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Merja Elo, telefon 010 831 5225.

Helsingfors 10 juli 2015

Finansinspektionen

Beslut (pdf, på finska)