Tillsynsmeddelande 9.6.2014 – 34/2014

Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster (16/2013) träder i kraft 9.6.2014

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster (16/2013) ändras i fråga om bedömningen av kreditvärdighet eftersom lagstiftningen har ändrats. Ändringarna är tekniska och bygger på lagens ändrade ordalydelse. Ändringarna träder i kraft 9.6.2014.

I 7 kap. 13 och 14 § i konsumentskyddslagen har företagits ändringar som trädde i kraft 1.6.2013 och som hänför sig till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster (16/2013) och där kapitel 5 (Uppföranderegler för tillhandahållande av kreditinstitutstjänster) samt avsnitten 5.2.1 (Informationsskyldighet) och 5.2.2 (Utredningsplikt).

Styckena (7–8) i avsnitt 5.2.1, där Finansinspektionens uppfattning om tolkningen av konsumentskyddslagen presenteras, ändras endast till den del som numreringen av punkten i lagen har ändrats.

Stycke (9) i avsnitt 5.2.2, där en paragraf i konsumentskyddslagen återges, ändras endast till den del som ordalydelsen i lagen har ändrats.

I stycke (10) i avsnitt 5.2.2, som innehåller Finansinspektionens rekommendation, har företagits endast sådana språkliga ändringar som lagändringen kräver. Strävan har varit att anvisningen så långt det är möjligt ska ha samma innehåll som tidigare.

Närmare upplysningar lämnas av

 jurist Raija Railas på avdelningen för marknadsuppförande, telefon 010 831 5235.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 16/2013: Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster