Tillsynsmeddelande 30.4.2014 – 24/2014

Clearingkrav och krav på säkerhet för OTC-derivat

De första clearingkraven på OTC-derivat kan eventuellt träda i kraft så tidigt som under 2014. ESMA lämnar sina första förslag till clearingkrav till kommissionen för godkännande senast i september 2014. Under de närmaste månaderna ger ESMA ut ett samrådsdokument om vilka OTC-derivat som clearas av auktoriserade centrala motparter clearingkravet borde ställas på.

Clearingkraven kommer att gälla OTC-derivatkontrakt mellan finansiella motparter enligt EMIR-förordningen och sådana icke-finansiella motparter som överskrider tröskelvärdet. Övriga motparter behöver däremot inte ens i fortsättningen använda centrala motparter vid clearingen av OTC-derivat.

Finansiella motparter och sådana motparter utanför finanssektorn som överskrider tröskelvärdet ska i god tid säkerställa att de vid behov har tillgång till clearing med centrala motparter. För merparten av motparterna innebär detta att de ska söka sig till att bli direkta eller indirekta kunder hos en clearing medlem till den centrala motpart som utför clearing. Förmedlarna sköter i regel inte detta på sina kunders vägnar. Däremot är förmedlaren framöver tvungen att vägra ta emot uppdrag, om dess kund inte kan visa på vilket sätt de genomförda uppdrag som omfattas av clearingkrav ska lämnas för clearing. Kundrelationer måste börja byggas upp så fort som möjligt, om sådana inte sedan förut existerat. Vanligtvis tar det flera månader att hitta en lämplig tjänsteleverantör och föra nödvändiga avtalsförhandlingar.

Krav på säkerhet för OTC-derivatkontrakt mellan finansiella motparter och sådana icke-finansiella motparter som överskrider tröskelvärdet kommer dessutom att ställas på OTC-derivat som inte omfattas av clearing med centrala motparter. EBA, ESMA och EIOPA inledde den 14 april 2014 ett samråd om de tekniska standarder som beretts utifrån EMIR. Standarderna fastställer bestämmelserna om ovan nämnda krav på säkerhet och preciserar kriterierna på OTC-derivat inom grupper som ska befrias från byte av säkerheter. Samrådstiden går ut den 22 maj 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

Arja Voipio, arja.voipio(at)fiva.fi, telefon 010 831 5