Tillsynsmeddelande 10.1.2014 – 1/2014

EBA har publicerat ett utkast till en genomförandestandard om ytterligare likviditetsövervakningsmått och två likviditetsrapporter samt ber om yttranden om utkast till riktlinjer

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett utkast till en teknisk genomförandestandard om ytterligare likviditetsövervakningsmått samt rapporterna till Europeiska kommissionen om konsekvensanalysen av likviditetstäckningsgraden (LCR) och om definitionen av likvida tillgångar. Därutöver ber EBA om yttranden om utkasten till riktlinjer för rapportering om finansieringsplaner och för offentliggörande av information om intecknade och icke intecknade tillgångar.

Utkast till en teknisk genomförandestandard om ytterligare likviditetsövervakningsmått

EBA publicerade den 18 december 2013 ett utkast till en teknisk genomförandestandard (ITS) om ytterligare likviditetsövervakningsmått. Utkastet har lämnats till Europeiska kommissionen. Standarden ingår i en gemensam regelbok vars syfte är att bidra till en samordnad bankreglering inom EU.

Ytterligare likviditetsövervakningsmått utgör en del av rapporteringshelheten för likviditetsrisk vid sidan av rapporteringen om likviditetstäckningsgrad (LCR) och stabil nettofinansiering (NSFR). Utkastet till en teknisk genomförandestandard innehåller följande rapporteringsblanketter:

  • Finansieringsrisk (contractual maturity ladder)
  • Likviditetsreservens koncentration efter motpart (concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty)
  • Upplåningens koncentration efter motpart och instrument (concentration of funding by counterparty and product type)
  • Upplåningspriser efter löptid (prices for various lengths of funding)
  • Förnyelse av upplåning (roll-over of funding)


Rapporteringen föreslås att bli inledd den 1 juli 2015.

Utkastet till en teknisk genomförandestandard jämte bilagor finns på EBAs webbplats.

EBA har publicerat likviditetsrapporter som lämnats till Europeiska kommissionen

EBA publicerade den 20 december 2013 följande två likviditetsrapporter som lämnats till Europeiska kommissionen: 1) konsekvensanalys av kravet på likviditetstäckning (LCR), och 2) definitioner av likvida tillgångar av hög eller extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt kravet på likviditetstäckning (LCR) samt operativa krav. Europeiska kommissionen har befogenheter att ange delegerade akter om en detaljerad definiering av kravet på likviditetstäckning (LCR).

Rapporterna finns på EBAs webbplats.

EBA ber om yttranden om utkastet till riktlinjer för rapportering om finansieringsplaner (funding plans)

EBA publicerade den 20 december 2013 ett samrådsdokument om utkast till riktlinjer för rapportering av finansieringsplaner (funding plans). Syftet med riktlinjerna är att samordna rapporteringen om bankernas finansieringsplaner inom EU. Samrådstiden pågår till den 20 mars 2014.

Samrådsremissen (EBA/CP/2013/47) jämte bilagor finns på EBAs webbplats. Där finns också anvisningar för yttranden. En utfrågning om samrådet ordnas i London den 29 januari 2014.

Yttrandena som lämnats till EBA ska också lämnas för Finansinspektionens kännedom per e-post på EBA-coordinator(at)fiva.fi.

EBA ber om yttranden om utkastet till riktlinjer för offentliggörande av intecknade och icke intecknade tillgångar (encumbered and unencumbered assets)

EBA publicerade den 20 december 2013 ett samrådsdokument om utkast till riktlinjer för offentliggörande av intecknade och icke intecknade tillgångar. Samrådstiden pågår till den 20 mars 2014.

Samrådsremissen (EBA/CP/2013/48) jämte bilagor finns på EBAs webbplats. Där finns också anvisningar för yttranden. En utfrågning om samrådet ordnas i London den 22 januari 2014. 

Yttrandena som lämnats till EBA ska också lämnas för Finansinspektionens kännedom per e-post på EBA-coordinator(at)fiva.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi.