Tillsynsmeddelande 10.3.2014 – 10/2014

EIOPA har publicerat dokument relaterade till konsumentskyddet inom försäkringssektorn

Rapport av ändringar i lagstiftningen i medlemsstaterna i fråga om användning av kön vid fastställande av premier eller förmåner

EIOPA har publicerat en rapport av hur medlemsländer i sin lagstiftning har genomfört förbudet att använda kön som en beräkningsfaktor för försäkringspremier och försäkringsförmåner. Förbudet baserar sig på EU-domstolens avgörande i det så kallade målet Test-Achats.

Information om de villkor som påkallas av allmänt intresse

EIOPA har på sin webbplats lagt ut en sammanställning av de villkor som påkallas av allmänt intresse i de olika medlemsstaterna. På webbplatsen finns även länkar till medlemsstaternas officiella villkor som påkallas av allmänt intresse.

Dokumenten finns på EIOPAs webbplats.

  • Rapporten
  • Villkoren som påkallas av allmänt intresse

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550 eller erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi (från och med 14.3.2014).