Tillsynsmeddelande 23.5.2014 – 29/2014

Finansinspektionens iakttagelser om transaktionsrapporteringen samt ett nytt rapporteringsexempel

Finansinspektionen har i samband med sin fortlöpande tillsyn bedömt korrektheten av rapporteringen enligt de nya transaktionsrapporteringskraven som fogades till föreskrifterna och anvisningarna om transaktionsrapportering 12/2013. Nedan presenteras Finansinspektionens tillsynsiakttagelser. Finansinspektionen har också fogat ett nytt rapporteringsexempel till rapporteringen av warehousing-order.

Rapportering av sammanlagda order och warehousing-order

Anvisningar om rapporteringen av sammanlagda order finns i rapporteringsexempel 10 i dokumentet "Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering" (ett värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner).

Finansinspektionen betonar att rapporteringsexempel 10 bör användas endast när en order gäller flera kunder och ordern utförs som flera transaktioner på marknadsplatsen. Om ordern gäller en kund eller ordern utförs som en transaktion på marknadsplatsen ska kundinformationen i fråga om den utförda transaktionen rapporteras i enlighet med rapporteringsexempel 1a, 1b eller 1c.

Till dokumentet rapporteringsexempel för transaktionsrapportering har fogats ett nytt rapporteringsexempel 16 för rapporteringen av warehousing-order när ordern gäller flera kunder. Detta alternativa rapporteringsexempel kan användas om rapportören inte tekniskt kan rapportera i enlighet med ovannämnda rapporteringsexempel.

Finansinspektionen uppmanar dem som tillhandahåller investeringstjänster att säkerställa att rapporteringsexempel 10 och det nya rapporteringsexemplet 16 används endast när en order gäller flera kunder och utförs som flera transaktioner. Finansinspektionen kommer att följa användningen av dessa rapporteringssätt, och rapportören ska vid behov kunna motivera varför de aktuella rapporteringsexemplen använts.

Dokumentet "Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering" finns på Finansinspektionens webbplats. 

Rapportering av vidareförmedlade order

När en tillhandahållare av investeringstjänster vidareförmedlar en order till en annan tillhandahållare av investeringstjänster som utför ordern, ska den som vidareförmedlar ordern rapportera till Finansinspektionen om utförandet av transaktionen och för vems räkning transaktionen har utförts (kundinformation), om inte den som utför ordern har rapporterat denna information till Finansinspektionen för vidareförmedlarens räkning.

Finansinspektionen betonar att vidareförmedlarens skyldighet att rapportera kundinformation till Finansinspektionen gäller även sådana transaktioner där en utländsk utförare rapporterar till den egna nationella behöriga myndigheten.

Transaktionsrapporteringens korrekthet

Finansinspektionens transaktionsrapporteringssystem är en del av den europeiska helheten för insamling och utbyte av information om värdepappershandeln. Det är av stor betydelse för tillsynen att den information som rapporteras är korrekt. 

I samband med den fortlöpande tillsynen har Finansinspektionen iakttagit följande brister och fel i transaktionsrapporteringen:

  • transaktionstidpunkten för en vidareförmedlad order avvek från det klockslag som utföraren rapporterat eller saknades helt
  • vid diskretionära kapitalförvaltningstransaktioner rapporterades inte kapitalförvaltarens FO-nummer i fältet proxy holder
  • transaktioner med finansiella instrument som är föremål för handel på First North Finland rapporterades inte
  • som en finländsk kunds identifikationsuppgift rapporterades en annan kod än den finländska personbeteckningen eller det finländska FO-numret
  • kundens personbeteckning eller FO-nummer rapporterades endast i fältet client code, men saknades i fältet client identifier local
  • priset på obligationstransaktioner rapporterades i fältet price currency i stället för i fältet price percentage
  • det förekom fel i rapporteringen av referenser för transaktioner på Helsingfors börs
  • som motpartens kod vid börshandel användes en annan kod än BIC-koden
  • landskoden i kundens adressinformation avvek från koden med 2 tecken enligt ISO 3166 (t.ex. FI)
  • hos tillhandahållare av investeringstjänster förekom brister i uppföljningen av rapporteringens returmeddelanden och korrigeringen av transaktioner som förkastats

Finansinspektionen uppmanar dem som tillhandahåller investeringstjänster att säkerställa att ovannämnda saker är korrekta i den egna rapporteringen. Finansinspektionen betonar att rapporteringsansvaret alltid vilar på den rapporteringsskyldige, även om det tekniska genomförandet av rapporteringen skulle ha lagts ut.

En korrekt och heltäckande transaktionsrapportering är en av tillsynsprioriteterna. Vid behov ingriper Finansinspektionen genom tillsynsåtgärder i försummelser i rapporteringen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Jyrki Kiviniemi, telefon 010 831 5423, och e-post jyrki.kiviniemi(at)fiva.fi.