Tillsynsmeddelande 30.12.2014 – 84/2014

Föreskrifter och anvisningar om införande av LEI-nummer träder i kraft 31.12.2014

Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och anvisningar om införande av LEI-nummer den 4 december 2014.

Föreskrifternas innehåll och syfte

Finansinspektionen har meddelat anvisningar om införande av LEI-nummer i försäkrings- och finanssektorerna. Genom anvisningarna sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) anvisningar (EIOPA BoS-14-026) samt Europeiska bankmyndighetens (EBA) rekommendationer (EBA/REC/2014/01).

Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att de tillsynsobjekt som hör till tillämpningsområdet för anvisningarna följer EIOPAs och EBAs anvisningar och rekommendationer.

Införande av LEI-nummer i rapporteringen

Kreditinstituten ska använda LEI-nummer när de rapporterar Finrep-, Corep- och Asset Encumbrance (AE)-information för rapporteringsdagen den 31 december 2014.

De tillsynsobjekt som inte har LEI-nummer (t.ex. filialer) fortsätter att använda sina nuvarande Tk-koder i myndighetsrapporteringen.

I försäkringssektorn börjar LEI-nummer användas i och med Solvens II -rapporteringen om situationen den 31 december 2014.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 december 2014.

Mer upplysningar lämnas av

  • ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528, e-post teija.korpiaho(at)fiva.fi
  • analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010 831 5239, e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilagor