Tillsynsmeddelande 17.10.2014 – 66/2014

Kommissionen antog delegerade förordningar om likviditetstäckningskravet och bruttosoliditetsgraden

Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR)

I EU:s förordning 575/2013 bestäms på allmän nivå att kreditinstituten ska ha tillräckliga likvida tillgångar som täcker likviditetsutflödena minus likviditetsinflöden i stressituationer. I artikel 460 bestäms att kommissionen ska i detalj specificera det likviditetskrav som tillämpas inom EU. Den delegerade förordning som kommissionen antog den 10 oktober 2014 bestämmer vilka likvida tillgångar som kan ingå i likviditetstäckningskravet samt innehåller bestämmelser om utflöden och inflöden för beräkning av likviditetstäckningskravet. Den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet finns att läsa i  kommissionens webbtjänst.

Kravet på likviditetstäckning ska införas enligt följande infasning

  • 60 % av likviditetstäckningskravet den 1 oktober 2015
  • 70 % den 1 januari 2016
  • 80 % den 1 januari 2017
  • 100 % den 1 januari 2018.

Delegerad förordning om bruttosoliditetsgraden (Leverage Ratio)

Kommissionen antog den 10 oktober 2014 en delegerad förordning där det bestäms om ändringar i den metod att beräkna bruttosoliditetsgraden som anges i artikel 429 i EU:s förordning 575/2013. Syftet med den delegerade förordningen är att kreditinstitut och värdepappersföretag inom EU ska använda samma metoder för att beräkna och rapportera bruttosoliditetsgraden samt för att offentliggöra den, vilket blir obligatoriskt från och med den 1 januari 2015.

Den delegerade förordningen innehåller ännu inte något bindande krav på bruttosoliditetsgraden. Den delegerade förordningen om bruttosoliditetsgraden finns att läsa i  kommissionens webbtjänst. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Likviditetstäckningskravet: riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223, e-post: lauri.kujala(at)fiva.fi
  • Bruttosoliditetsgraden: riskexpert Janne Hukka, telefon 010 831 5256, e-post: janne.hukka(at)fiva.fi.