Tillsynsmeddelande 28.12.2015 – 62/2015

Föreskrifter och anvisningar för beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat träder i kraft den 1 januari 2016

​Finansinspektionen har den 7 december 2015 meddelat föreskrifter och anvisningar för beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat.

Föreskrifternas och anvisningarnas innehåll och mål

I föreskrifterna och anvisningarna beaktas de nya och ändrade bestämmelserna om beräkningsmetoderna för kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat samt ändringarna av de branschspecifika kapitaltäckningsbestämmelserna för konglomerat som ligger till grund för beräkningen. Framställningen har samtidigt ändrats till formen av ifyllningsanvisningar.

Föreskrifternas och anvisningarnas syfte är att förenhetliga och precisera beräkningen och rapporteringen av kapitalbasen i finans- och försäkringskonglomerat och på så sätt säkerställa att Finansinspektionen kan övervaka konglomeraten på ett jämlikt sätt och att kraven på kapitaltillägg uppfylls på konglomeratsnivå.

Föreskrifternas och anvisningarnas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Upphävda föreskrifter

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs följande föreskrifter och anvisningar:

  • Finansinspektionens standard RA4.12 Rapportering av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning
  • Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensions-försäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar och filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag (dnr 9/1101/2011), avsnitt 14.2 Metoder för beräkningen av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat.

Erhållna yttranden

Finansinspektionen har utarbetat ett sammandrag över yttrandena om föreskrifterna och anvisningarna.  Sammandraget och yttrandena har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande kapitaltäckningsexpert Jaana Ladvelin, telefon 010 831 5313, jaana.ladvelin(at)fiva.fi.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 7/2015 samt rapporteringsblanketterna RVA1 och RVA2