Tillsynsmeddelande 14.11.2016 – 74/2016

I boksluten för 2016 förutsätts det av noterade bolag information om införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument

​Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA publicerade den 10 november 2016 ett ställningstagande till noterade bolag och deras revisorer om frågor som ska iakttas vid införandet av IFRS 9 Finansiella instrument. Syftet med ställningstagandet är att främja det enhetliga och högklassiga införandet av standarden på europeiska noterade bolag samt en transparent rapportering om effekterna av standardens införande. Eftersom den nya standarden påverkar i synnerhet noterade finansiella instituts bokslut, innehåller ställningstagandet särskilda synpunkter gällande dem. ESMA förväntar sig att revisionskommittéerna ska följa med kvaliteten av standardens införandeprocess.

Den nya standarden träder i kraft den 1 januari 2018. Enligt ESMAs ställningstagande ska information om de kvalitativa och kvantitativa effekterna av standardens införande presenteras i ett så tidigt skede som möjligt, dvs. i bokslutet för 2016 samt i delårsrapporterna för 2017.

Ställningstagandet innehåller särskilda synpunkter gällande finansiella institut

Eftersom finansiella instrument är en central post i bokslutet för finansiella institut och kreditinstitut, ska de som använder bokslut kunna bedöma de eventuella effekterna av införandet innan standarden träder i kraft. Ställningstagandet innehåller exempel på vad goda noter till bokslutet kan vara. Den presenterade informationen ska utökas när införandet av standarden framskrider. ESMA anser att Europeiska bankmyndigheten EBAs utkast till riktlinjer om tillämpningen av en modell som baserar sig på förväntade kreditförluster stöder det enhetliga införandet av den nya standarden hos kreditinstitut.

Finansinspektionen följer med det sätt på vilket i synnerhet finska IFRS-banker och noterade värdepappersföretag inför IFRS 9 i koordination med det motsvarandet arbetet hos EBA och tillsynen vid Europeiska centralbanken.

ESMA följer presentationen av de effekter som införandet har tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ställningstagandet kan läsas på ESMAs webbplats.

Ytterligare information

  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5355 och
  • Leena Sinisalo, redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5370