Tillsynsmeddelande 1.12.2017 – 65/2017

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för försäkringssektorn

Det har gjorts ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för försäkringssektorn samt i rapporteringsblanketterna och anvisningarna till dem. Ändringarna gäller inlämnandet av tillsynshandlingar, elektroniska tillsynsuppgifter, bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse. 

Föreskrifter och anvisningar 4/2015 "Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen"

Avsikten är att inte längre hålla revisionstillfällen i försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag. Ändringen bygger på EIOPAs dialoganvisning som ska följas i sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar). Skyldigheten att inlämna förhandsmaterial kvarstår fortfarande, men inlämningstidpunkten är bunden till tidpunkten för avlämnandet av revisionsberättelse. I fråga om övriga företag under tillsyn fortsätter revisionstillfällena som tidigare.

Vissa föreskrifter om revisorns revisionsberättelse enligt försäkringsbolagslagen, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om pension för lantbrukare och lagen om sjömanspensioner i föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision har överförts till föreskrifter och anvisningar 4/2015. Då det gäller företagen under tillsyn inom försäkringssektorn upphävs föreskrifter och anvisningar 8/2012 i samband med att föreskrifter och anvisningar 4/2015 träder i kraft.

Till föreskrifterna och anvisningarna har också fogats en rekommendation om att handlingarna skickas per e-post.

Föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Även föreskriften om inlämnande av elektroniska tillsynsuppgifter ändras så att det i inlämningstidpunkten hänvisas till tidpunkten för avlämnande av revisionsberättelse i stället för till revisionstillfället. Ändringarna med anledning av detta har beaktats på VA-, VB-, VE-, VJ-, VK-, VM- och VN-rapporteringsblanketterna under ”inlämningstid” och i rapporteringsblanketternas anvisningar.

Till föreskrifter och anvisningar om överföring av elektroniska tillsynsuppgifter (1/2011) fogas två nya rapportörkategorier:

  • filial till utländskt EES-försäkringsbolag (465) och
  • fritt utbud av tjänster i utländskt EES-försäkringsbolag (466)

För filialer till EES-försäkringsbolag meddelas en föreskrift och för EES-försäkringsbolag med fritt utbud av tjänster en anvisning om inlämnande av uppgifter om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (VJ-blankett) och trafikförsäkring (VN-blankett) Fogandet av nya rapportörskategorier medför också vissa ändringar på rapporteringsblanketterna.

Enligt 234 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) ska Finansinspektionen årligen lägga fram en rapport om utfallet av försäkringarna enligt denna lag i varje försäkringsbolag under en period som minst omfattar de fem föregående kalenderåren. Enligt 89 § i trafikförsäkringslagen (460/2016) ska en sådan rapport läggas fram om trafikförsäkringen. Genom elektronisk rapportering strävar man efter att säkerställa att nödvändiga uppgifter fås i rätt tid av alla parter.

Utöver dessa ändringar fogas till rapporteringsblankett VN01 en ny kolumn för insamling av uppgifter om motorcyklar. Detta tillägg grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets begäran.

Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

I följande föreskrifter och anvisningar har det gjorts små ändringar av teknisk natur.

  • 14/2012 Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag
  • 15/2012 Pensionskassor- och stiftelser
  • 16/2012 Sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor

Föreskrifter och anvisningar 19/2013, VO-rapporteringsblanketter, VO-anvisningar, VS-rapporteringsblanketter och VS-anvisningar

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar 19/2013 och på VO-rapporteringsblanketterna och i anvisningarna för VO-rapporteringen grundar sig på lagändringar. Paragraferna 47 e och 47 g i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) har upphävts genom lagen om ändring av lagen om pensionsstiftelser (167/2017). Paragraferna 83 k och 83 m i lagen om försäkringskassor (1164/1992) har upphävts genom lagen om ändring av lagen om försäkringskassor (168/2017). Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2017.

VS-rapporteringsblanketten är en helt ny rapport, som grundar sig på lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar med stöd av lagen (9/2016). Byrån för Arbetspensionsanstalter har under år 2017 diskuterat med pensionsanstalterna om VS-rapporteringens ändamålsenlighet och dess funktion som tillsynsinstrument. I diskussionerna har det framförts ett behov att precisera särskilt VS-anvisningarna och till viss del även rapporteringsblanketterna VS02, VS03 och VS08. Ändringen av rapporteringsblankett VS09 grundar sig på 29 e § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

Föreskrifterna och anvisningarna ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna samt rapporteringsblanketterna och anvisningarna till dem träder i kraft den 31 december 2017.

Yttranden

Med anledningen av remissyttrandena om föreskrifterna och anvisningarna samt rapporteringsblanketterna och anvisningarna till dem har Finansinspektionen gett respons på yttrandena. Responsen på yttrandena och erhållna yttranden finns till påseende i Finansinspektionens webbtjänst i anslutning till föreskrifter och anvisningar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Föreskrifter och anvisningar 4/2015, 14/2012, 15/2012 och 16/2012: Marketta Lindén, redovisningsexpert, tfn 09 183 5350 eller marketta.linden(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 1/2011, VJ-rapporteringsblanketterna VJ011, VJ012, VJ013, VJ031, VJ034, VJ041, VJ051, VJ-anvisningarna, VN-rapporteringsblanketterna VN01, VN02, VN03, VN05, VN-anvisningarna: Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, tfn 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 19/2013, VO-rapporteringsblanketterna VO01e, VO01f, VO02e, VO02f, VO-anvisningarna, VS-rapporteringsblanketterna VS02, VS03, VS08, VS09 och VS-anvisningarna: Johanna Korhonen, riskexpert, tfn 09 183 5541 eller johanna.korhonen(at).fiva.fi.

Bilagor