Tillsynsmeddelande 21.11.2018 – 48/2018

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2018

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2018 den 31 oktober 2018. Fakturorna förfaller till betalning den 21 december 2018. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080879.

Upplysningar:

invoicing(at)bof.fi