Tillsynsmeddelande 22.3.2018 – 18/2018

Utredning av konsumtionskrediter – uppluckrade villkor och brister hos kreditinstituten att följa regleringen

Finansinspektionen har rett ut kreditinstitutens förfaranden vid beviljande av konsumtionskrediter. Av utredningen framgick det att kreditinstituten på många sätt har bidragit till ökningen av andelen konsumtionskrediter. Det erbjuds allt flera finansieringsalternativ för konsumenterna via olika kanaler och instituten har satsat på marknadsföringen och den digitala tillgången av konsumtionskrediter.

​Oroväckande är att tillväxt även sökts genom att luckra upp villkoren för beviljande av kredit, genom att höja kreditsummornas högsta belopp och genom att förlänga lånetiderna. Med andra ord tar flera kreditinstitut medvetet större kreditrisk än tidigare i sina konsumtionskrediter. Detta syns hos enskilda tillsynsobjekt i form av ökade betalningsfördröjningar i förhållande till konsumtions­kreditstocken, vilket inte kan betraktas som en önskvärd utveckling.

Dessutom observerade Finansinspektionen brister i regelefterlevnaden. Kreditbeslut fattas i vissa fall med för snäva uppgifter, vilket innebär att kundens kreditvärdighet inte bedöms i tillräcklig grad. Den kreditsökandes kredituppgifter eller utgifter för skuldbetalning, uppgifter om annan egendom och typ av anställning utreds till exempel inte alltid, liksom inte heller hur en eventuell räntestegring inverkar på kreditvärdigheten ens i fråga om stora konsumtionskrediter. Det observerades också att det beviljas konsumtionskrediter utan säkerhet i strid med regleringen även för köp av bostad. Finansinspektionen förutsätter att företagen under tillsyn rättar till bristerna vad gäller regelefterlevnaden. 

Kreditinstituten ombads redogöra för Finansinspektionen bl.a. för tillämpade villkor för beviljande av kredit, på vilket sätt de bedömer konsumentens kreditvärdighet samt orsakerna till att konsumtions­kreditstocken har ökat. Till utredningen valdes tillsynsobjekt som har stora konsumtionskredit­stockar eller hos vilka andelen konsumtionskrediter kraftigt ökar. Bedömningen omfattade inhemska kreditinstitut och filialer i Finland till utländska kreditinstitut, vilkas andel tillsammans motsvarade cirka 90 procent av tillsynsobjektens sammanräknade konsumtionskreditstock. Utredningen omfattade också utländska kreditinstitut som erbjuder direkta gränsöverskridande konsumtionskrediter till Finland.

Finansinspektionen planerar att under innevarande år göra inspektioner av konsumtionskredit­givningen i vissa av de bolag som deltog i utredningen.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, bankinspektör, tfn 09 183 5333, e-post torsten.groschup(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 19 mars 2018.