Tillsynsmeddelande 26.3.2019 – 10/2019

Ändringar i anvisningarna om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret träder i kraft den 30 juni 2019

Det har gjorts ändringar i föreskrifterna och anvisningarna om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret 5/2015, vilka träder i kraft den 30 juni 2019. Genom ändringarna införlivas Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret av den 19 juli 2018 (EBA/GL/2018/02) i föreskrifterna och anvisningarna.

Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ovan nämnda EBAs riktlinjer.

EBAs uppdaterade riktlinjer avspeglar utvecklingen i Baselkommittén för banktillsyn och förtydligar kraven på extremvärdestest inom intern förvaltning och kontroll i det första skedet i införlivandet av Baselstandarderna i europeisk lagstiftning. De uppdaterade riktlinjerna är således avsedda att fungera som en bro till de kommande kraven, som kommer att införlivas i CRD V/ CRR2 -regleringsramen.

Finansinspektionen har meddelat EBA att den kommer att följa riktlinjerna fr.o.m. den 30 juni 2019.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande expert, tfn  09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi.

Bilagor