Tillsynsmeddelande 3.9.2019 – 46/2019

Ändringarna i kommissionens förordning som avser skade- och livförsäkringsbolag trädde i kraft den 8 juli 2019

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/981 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) trädde i kraft den 8 juli 2019. I Finansinspektionens webbtjänst finns en länk till de aktuella förordningarna. [Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/981]

Den nya förordningen medför ändringar bland annat i beräkningen av försäkringsbolagens försäkringstekniska avsättningar, kapitalbas och solvens fr.o.m. den 8 juli 2019. Då det gäller beräkningen av premie- och reservrisk inom skade- och sjukförsäkring samt beräkningen av förlusttäckningskapaciteten hos uppskjutna skatter tillämpas de nya bestämmelserna emellertid först från och med den 1 januari 2020. Då det gäller den regelbundna myndighetsrapporteringen följs Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer, vilka också Finansinspektionen kommer att informera om senare.

Byråchef Teija Korpiaho från Finansinspektionen påminner bolagen om att de bör bedöma på vilket sätt ändringarna i regleringen inverkar på beräkningen av bolagets solvenskapitalkrav redan i det skedet då ändringarna är kända eller senast när de träder i kraft. Om de risker som är relevanta för försäkringsbolagets solvenskapitalkrav väsentligt har förändrats ska försäkringsbolaget utan dröjsmål beräkna solvenskapitalkravet på nytt och rapportera beräkningsresultaten till Finansinspektionen (se 11 kap. 5 § i FBL ).

Beräkningen av kapitalkravet för undergruppen för brandrisk har ändrats så att även en formel som grundar sig på marknadsandel kan användas. Med anledning av det kommer Finansinspektionen att i början av 2020 samla in uppgifter om försäkringar i försäkringsgrenarna 7 och 9 (brand och andra egendomsförsäkringar) för bostadsfastigheter.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, tfn 09 183 5533.