Tillsynsmeddelande 13.9.2019 – 50/2019

Bankernas skyldighet att ordna tillgång till betalkonton inträder 14.9.2019 – alla särskilda gränssnitt uppfyller ännu inte kraven fullständigt

Kontoförvaltare1, dvs. i huvudsak banker, öppnar gränssnitt till betalkonton för leverantörer av kontoinformations- och betalningsinitieringstjänster, för att dessa ska ha möjlighet att tillhandahålla kunderna nya betaltjänster. Enligt Finansinspektionens bedömning uppfyller alla kontoförvaltares gränssnitt ännu inte alla krav. Finansinspektionen förutsätter att de omedelbart utarbetar en plan för färdigställande av de egenskaper som saknas.

Från och med den 14 september 2019 ska alla kontoförvaltande betaltjänstleverantörer som tillåter tillgång till konton online tillhandahålla åtminstone ett gränssnitt som möjliggör tillgång för kommunikation med leverantörer av kontoinformationstjänster, leverantörer av betalningsinitieringstjänster och betaltjänstleverantörer som utfärdar kortbaserade betalningsinstrument.  Skyldigheten baserar sig på det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och den reglering på lägre nivå som utfärdats med stöd av direktivet.

Kontoförvaltarna kan besluta om de tillhandahåller nya betaltjänstleverantörer ett särskilt gränssnitt för tillgång till betalkonton eller om de tillåter användning av kundgränssnitt.

Om tillgång till betalkonton tillhandahålls via ett särskilt gränssnitt, förutsätter regleringen att de särskilda gränssnittens tillgänglighet och prestanda är på samma nivå som det gränssnitt som kunderna använder.

Banker och andra kontoförvaltare ska också tillhandahålla en beredskapsmekanism för att säkerställa att nya betaltjänstleverantörer som använder det särskilda gränssnittet kan fortsätta att tillhandahålla sina tjänster även om det förekommer problem med det särskilda gränssnittets tillgänglighet eller dess prestanda är otillräcklig. Vid tillgången till kontoinformation använder beredskapsmekanismen det gränssnitt som tillhandahålls kunderna, men dessutom ska bland annat identifiering av tjänsteleverantören och en funktion som begränsar tillgången till enbart viss kontoinformation byggas in i beredskapsmekanismen.

Kontoförvaltare kan dock beviljas befrielse från skyldigheten att tillhandahålla en beredskapsmekanism, om det särskilda gränssnittet uppfyller de krav som ställs på det.

De finländska kontoförvaltarna strävar efter att tillhandahålla tillgång till betalkonton via särskilda gränssnitt och nästan alla har öppnat särskilda gränssnitt för användning. Kontoförvaltarna har ansökt om befrielse från skyldigheten att tillhandahålla en beredskapsmekanism för det särskilda gränssnittet. Finansinspektionen har bedömt de inlämnade ansökningarna och konstaterar att alla särskilda gränssnitt ännu inte uppfyller de krav som ställs på dem fullständigt.

Bristerna hänför sig i huvudsak till att de särskilda gränssnitten inte har varit i användning den tremånadersperiod som krävs före den 14 september 2019. Alla särskilda gränssnitt stödjer inte heller alla betal- och kontotyper ännu. Finansinspektionen kommer att kräva att alla företag under tillsyn vars särskilda gränssnitt eller erforderliga beredskapsmekanism är behäftade med brister att omedelbart utarbeta en plan för färdigställande av de egenskaper som saknas.

Ändamålet med öppnandet av gränssnitt är att möjliggöra uppkomsten av nya tjänster som kunderna har nytta av. Via gränssnitten kan en tjänsteleverantör till exempel på kundens begäran initiera en betalning direkt från kundens konto i banken. Tjänsteleverantörer kan också ge samlad information från kundens bank eller betalkonton i olika banker. I de nya tjänsterna krävs kundens uttryckliga samtycke och stark autentisering av kunden. De nya tjänsteleverantörerna börjar omfattas av regleringen och tillsynen och behöver verksamhetstillstånd eller registrering för att kunna tillhandahålla kunderna sina tjänster. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pasi Korhonen, ledande riskexpert, tfn 09 183 5514, pasi.korhonen(at)fiva.fi
  • Heli Mäkitalo, riskexpert, tfn 09 183 5369, heli.makitalo(at)fiva.fi


1 Öppnandet av gränssnitt gäller alla sådana betaltjänstleverantörer som tillhandahåller kunderna betalkonton.