Tillsynsmeddelande 2.4.2019 – 14/2019

Eba har publicerat riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 17 januari 2019 nya riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk (EBA/GL/2019/01). 

Riktlinjerna är tvådelade. I den första delen redogörs för definitionerna av begreppen ”investeringar i riskkapitalföretag” och ”investeringar i riskkapitalfonder” i EU:s kapitalkravsförordning (EU) nr 575/2013, vilka i enlighet med artikel 128 i förordningen ska tillämpas med en riskvikt på 150 procent enligt schablonmetoden.

I den andra delen definieras vilka andra typer av exponeringar än de som särskilt nämns i artikel 128 som ska förknippas med särskilt hög risk.

Riktlinjerna träder i kraft den 1 juli 2019.

I enlighet med artikel 16.3 i EBAs förordning (1093/2010) ska de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel försöka följa EBAs riktlinjer och rekommendationer. Finansinspektionen kommer att meddela EBA att den ska följa de nya riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilaga

Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om specificering av de typer av exponeringar som ska förknippas med hög risk (EBA/GL/2019/01).