Tillsynsmeddelande 25.6.2019 – 30/2019

EBA har slutfört IRBA-regleringsändringen genom att publicera riktlinjer för skattning av förlust vid fallissemang som är rimlig vid en ekonomisk nedgång

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 6 mars 2019 publicerat riktlinjer för skattning av förlust vid fallissemang (LGD) som är rimlig vid en ekonomisk nedgång. Riktlinjerna finns i EBAs nättjänst.

I riktlinjerna är det fråga om hur kreditinstituten ska fastställa kalibreringsnivån för nedgångsjusterat LGD. När de nedgångsperioder som avses i riktlinjerna fastställs ska utkastet till EBAs tekniska standard som fastställer slaget, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk nedgång (EBA/RTS/2018/04) användas. Riktlinjerna anger tre alternativa metoder att fastställa kalibreringsnivån. Metoden bör väljas utifrån vilket slags material kreditinstitutet förfogar över. I riktlinjerna anges dessutom ett sätt att beräkna det referensvärde med vilket de slutliga nedgångsjusterade LGD-skattningarna jämförs. Dessa anvisningar kompletterar EBAs riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar som publicerades den 20 november 2017 (EBA/GL/2017/16).

Riktlinjerna för skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång slutför EBAs större helhet av riktlinjer för IRB-metoden, vars syfte är att minska obefogade variationer i de interna riskmodellernas resultat genom att samtidigt trygga kapitalkravens riskkänslighet. Övriga delegerade förordningar av Europeiska kommissionen, utkast till EBAs tekniska standarder och EBAs riktlinjer som hänför sig till helheten uppräknas i Finansinspektionens tillsynsmeddelande 3/2019.

Finansinspektionen har för avsikt att följa EBAs riktlinjer för IRB-metoden och de kommer att tas in i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2019 ”Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning”.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Puustelli, ledande bankinspektör, tfn 09 183 5308 eller anne.puustelli(at)fiva.fi

Bilaga

EBAs meddelande