Tillsynsmeddelande 29.5.2019 – 22/2019

Finansinspektionen ber om kommentarer till ändringarna i föreskrifter och anvisningar om upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

Anvisningarna för bedömningen av lämplighet, tillförlitlighet och yrkesskicklighet hos liv- och skadeförsäkringsbolagens ledning kommer att preciseras. Även compliance-funktionens roll vid ändringar i verksamheten får framhävd betydelse i samband med revideringen av anvisningarna.

Begäran om kommentarer gäller de ändringar som gjorts i kapitel 5 Anknytande verksamhet och kapitel 9 Anmälan om lämplighet och tillförlitlighet i anvisningar och föreskrifter 6/2015 om liv- och skadeförsäkringsbolag. Närmare information finns i Utlåtandetjänsten.

Den verkställande ledningens och nyckelpersonernas kompetens (s.k. fit&proper) och compliance-funktionen (bedömning av regelefterlevnaden) är av central betydelse för att säkerställa att försäkringsverksamheten bedrivs enligt regleringen. Finansinspektionen vill genom de nu föreslagna ändringarna framhäva dessa delområdens betydelse.

Ledningens lämplighets- och tillförlitlighetsbedömning är en väsentlig del av skade- och livförsäkringsbolagens företagsstyrningssystem. Förutom vid utnämningar ska försäkringsbolaget säkerställa att alla som omfattas av anmälningsskyldigheten hela tiden är lämpliga, tillförlitliga och innehar den yrkesskicklighet som behövs i deras uppgifter. De nya anvisningarna preciserar de tidigare föreskrifterna till dessa delar.

Försäkringsverksamhetens branschgränser föreskrivs genom lag. För bedömningen av om dessa gränser och eventuell anknytande verksamhet följer lagen rekommenderar Finansinspektionen att aktörernas interna övervakningsprocesser tas med effektivt redan i ett tidigt skede. I de anvisningar som uppdateras finns en särskild rekommendation om att bolagets compliance-funktion ger sitt utlåtande om en ämnad anknuten verksamhet.

För att ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in på Utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd i användningen av tjänsten kan också begäras på lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Utlåtanden kan ges fram till den 20 juni 2019.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Katri Jokinen, tfn 09 183 5393 eller katri.jokinen(at)fiva.fi.