Tillsynsmeddelande 11.4.2019 – 15/2019

Finansinspektionen iakttar EBAs riktlinjer EBA/GL/2018/03 Reviderade riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) och stresstester för tillsynsändamål

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 19 juli 2018* utfärdat reviderade riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) och stresstester för tillsynsändamål (EBA/GL/2018/03). Genom riktlinjerna ändras riktlinjerna av den 19 december 2014 om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) (EBA/GL/2014/13). De reviderade riktlinjerna innehåller ändringar, tillägg och strykningar som gjorts i de ursprungliga riktlinjerna. Till övriga delar förblir bestämmelserna i de ursprungliga riktlinjerna i kraft och de tillämpas fortsättningsvis.

De reviderade riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2019.  

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten att den följer de reviderade riktlinjerna fr.o.m. den 2 april 2019, med vissa nedan nämnda undantag:

De stycken i riktlinjerna som inte följs tillsvidare:

  • avdelning 7.7.1 ”Använda P2G (riktlinjerna för pelare 2) för att hantera de kvantitativa resultaten av stresstester”;
  • avdelning 7.7.2 ”Kapitalplanering och andra tillsynsåtgärder för att hantera kapitaltäckning under stressade förhållanden”, dock så att de tillsynsåtgärder som grundar sig på artiklarna 102.1 och 104.1 i direktiv 2013/36/EU (CRD 4) är möjliga;
  • avdelning 7.9 ”Meddelande om tillsynskrav” till den del som P2G utgör en del av det bindande beslutet
  • stycke 465 i riktlinjerna och
  • avdelning 10.7 ”Tillsynsåtgärder i en situation där P2G inte är uppfylld”.

Iakttagandet av dessa stycken (rätten att ställa krav och dess bindande verkan på tillsynsobjektet) är bundet till ikraftträdandet av ändringarna i direktiv 2013/26/EU och införlivandet av dem i den nationella lagstiftningen.

Finansinspektionen kommer emellertid efter att det reviderade direktivet 2013/36/EU har godkänts i sitt beslut om buffertkrav enligt prövning att rekommendera att tillsynsobjekten beaktar riktlinjerna för pelare 2 och deras inverkan på det totala kapitalbehovet.

Närmare upplysningar lämnas av

Erika Penttilä, ledande riskexpert, tfn 09 183 5270 eller erika.penttila(at)fiva.fi.


* datum har korrigerats den 11 april 2019