Tillsynsmeddelande 9.8.2019 – 42/2019

Föreskrifter och anvisningar för finanssektorn i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning träder i kraft den 1 september 2019

Finansinspektionen utfärdade den 14 juni 2019 Föreskrifter och anvisningar 5/2019: Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning, som träder i kraft den 1 september 2019.

I praktiken är det fråga om en uppdatering av föreskrifter och anvisningar 25/2013 om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar.

De väsentligaste ändringarna jämfört med föreskrifter och anvisningar 25/2013:

  • ändring av tillämpningsområdet
  • Finansinspektionens uppdaterade ställningstaganden om alternativ och handlingsutrymme som lämnats till den behöriga myndigheten
  • nya kapitel: kapitel 5 Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn, kapitel 9 Kapitalkrav för motpartsrisk och kapitel 14 Likviditetsriskkrav
  • ändringar i kapitel 2 Regelverk och internationella rekommendationer, kapitel 4 Kapitalbas och kapitalkrav, kapitel 6 Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden, kapitel 7 Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering, kapitel 10 Kapitalkrav för marknadsrisk, kapitel 12 Kapitalkrav för operativ risk, kapitel 13 Stora exponeringar och kapitel 15 Offentliggörande av upplysningar om kapitaltäckning och likviditetsrisker.

Kommentarer till remissvaren

Kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har sammanställts och sammandraget och de erhållna remissvaren finns tillgängliga på webbplatsen finanssivalvonta.fi och utlåtande.fi.

Ytterligare information

Taina Erovaara-Williams, ledande lagstiftningsexpert, telefon 010 831 54 22 eller e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 5/2019