Tillsynsmeddelande 14.1.2019 – 1/2019

ITS-rapporteringen i kreditinstitut fr.o.m. 31.12.2018 | EBA Reporting framework 2.8 (DPM 2.8.1.1) | EBA

Europeiska kommissionen godkände den 9 oktober 2018 den tekniska genomförandestandarden (ITS), genom vilken kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ändras. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1627 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (OJ) den 12 november 2018 och är således bindande lagstiftning.

ITS-rapporteringskraven gäller kreditinstitut och de tillämpas fr.o.m. den 31 december 2018. För uppfyllandet av rap-porteringskraven ska EBA Reporting framework (DPM) version 2.8.1.1 användas. Närmare upplysningar finns på EBAs webbplats under Reporting framework 2.8 och rapporteringsmeddelandet om Finansinspektionens Rapporteringsprogram.

De viktigaste ändringarna i versionen DPM 2.8.1.1 är de nya rapportblanketterna för försiktig värdering (prudent valuation), inledandet av resolutionsrapportering och indelningen av COREP-rapporteringen i två delar (COREP OF och COREP LR).

Ny rapportering (COREP) av försiktig värdering (prudent valuation)

Blanketter för försiktig värdering är C 32.01, C 32.02 (a, b och c), C 32.03 och C 32.04. På blanketterna insamlas upp-lysningar om institutens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde (C 32.01), värdejusteringar enligt huvudmetoden (Core approach) (C 32.02) samt uppgifter om värdejusteringar för modellrisk (C 32.03) och för koncentrerade positioner (C 32.04).

Rapporteringen av blankett C 32.01 gäller alla institut. Blanketterna C 32.02–C 32.04 rapporteras endast om institutet ska beräkna ytterligare värdejusteringar (’Additional Valuation Adjustments’, ’AVA’) enligt huvudmetoden (’Core approach’).

Övriga ändringar i COREP-rapporteringen

COREP-rapporteringen har indelats i två delar: COREP OF och COREP LR, dvs. blanketterna för bruttosoliditetsgraden COREP LR (C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00, C 44.00, C 47.00) bildar en egen helhet.
Det har gjorts ändringar i rapporteringen av kapitaltäckningsuppgifterna (C 02.00,C 03.00, C 06.02). Det har också gjorts små ändringar i blanketterna för kreditrisk (C 09.01, C 09.02, C 14.00), operativa risker (C 17.01, C 17.02) och marknadsrisk (C 18.00–C 23.00).

Ändringar i FINREP-rapporteringen

Det har gjorts små ändringar i FINREP-blanketter F 08.02, F 20.01, F 20.02, F 20.03 och F 30.02.

Andra ändringar

Det har införts nya valideringsregler och gjorts ändringar i redan befintliga reglerna (EBAs valideringsregler har senast uppdaterats 11.12.2018).

Resolutionsrapportering

Verket för finansiell stabilitet kommer att samla in de upplysningar som behövs i resolutionsrapporteringen.

Tidtabellen för rapporteringen av uppgifter för SBP (Supervisory Benchmarking) 2019

Uppgifterna för jämförelse av de interna förfarandena för beräkningen av kraven på kapitalbas i tillsynssyfte (SBP) ska rapporteras enligt följande:

  • * SBP-blanketter för marknadsrisk (C_107.01 – C_110.03) med referensdatum 31.1.2019 ska rapporteras till Finansinspektionen 28.2.2019. Blanketterna för kreditrisk ska då inte rapporteras och de ska antecknas med negativ filing indikator (find:filed=”false”).
  • * SBP-blanketterna för kreditrisk (C_101.00 – C_105.03) med referensdatum 31.12.2018 ska rapporteras till Finansinspektionen 11.4.2019. Blanketterna för marknadsrisk ska då inte rapporteras och de ska antecknas med negativ filing indikator (find:filed=”false”).

SBP-rapporteringen gäller kreditinstitut som tillämpar interna metoder vid beräkningen av kravet på kapitalbas. Rap-porteringsskyldigheterna beskrivs per rapportörkategori i finansieringssektorns rapporteringskarta.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
    EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Resolutionsrapportering: Verket för finansiell stabilitet, rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.

Beställ Finansinspektionens rapporteringsmeddelanden här

* Korrigerats 17.1.2019.