Tillsynsmeddelande 18.8.2020 – 51/2020

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet samt om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Föreskrifterna och anvisningarna 3/2011 ”Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet” samt 4/2014 ” Förvaltare av alternativa investeringsfonder” har ändrats. Genom ändringarna införlivades följande riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) i föreskrifterna och anvisningarna:

  • Rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-173 SV)
  • Riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-897 SV).

I föreskrifterna och anvisningarna Finansinspektionen rekommenderar att de tillsynsobjekt som omfattas av anvisningens tillämpningsområde ska iaktta ESMAs riktlinjer.

Riktlinjer ”Rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder” (ESMA34-49-173 SV) syftar till att fastställa konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder samt till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder och av genomförandeförordningen om rapportering. Dessa riktlinjer syftar i synnerhet till att ge vägledning om innehållet i fälten i den rapporteringsmall som finns i bilagan till genomförandeförordningen om rapportering.

Syftet med riktlinjer “Riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder” (ESMA34-39-897 SV) är att etablera konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och säkra gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen. I synnerhet är syftet att öka standarden på samt konsekvensen och i vissa fall frekvensen hos de likviditetsstresstester som redan genomförs och att främja nationella behöriga myndigheters enhetliga tillsyn av likviditetsstresstester.

Även ESMAs riktlinjer gällande avkastningsbaserade provisioner kommer att införlivas i ifrågavarande föreskrifter och anvisningar, när riktlinjerna har översatts.

Ikraftträdande

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft enligt följande:

  • När det gäller riktlinjerna om rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-173 SV) den 24 augusti 2020.
  • När det gäller riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-897 SV) den 16 september 2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Hannele Alanen, marknadsövervakare, tfn 09 1835292 eller hannele.alanen(at)fiva.fi

Bilagor