Tillsynsmeddelande 1.4.2020 – 14/2020

EBAs samråd om reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism (The Risk Factors Guidelines) – remisstiden går ut 6.7.2020

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde den 5 februari 2020 ett samråd om de reviderade riktlinjerna om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism (JC 2019 87).

De europeiska tillsynsmyndigheterna har reviderat sina riktlinjer av den 26 juni 2017 om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism och förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom. De uppdaterade riktlinjerna motsvarar de ändringar som skett i EU:s rättsliga regelverk för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och de nya risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats sedan utgivningen av de ursprungliga riktlinjerna.

Viktigaste ändringar

I de reviderade riktlinjerna om riskfaktorer finns bl.a. nya anvisningar om skärpta åtgärder för kundkännedom i samband med högrisktredjeländer.

Nya sektorspecifika riktlinjer har lagts till för

  • plattformar för gräsrotsfinansiering
  • corporate finance-tjänster
  • leverantörer av betalningsinitieringstjänster (PISP)
  • leverantörer av kontoinformationstjänster (AISP)
  • bolag som tillhandahåller valutaväxlingstjänster.

De reviderade riktlinjerna innehåller mer detaljerade anvisningar om riskfaktorerna för finansiering av terrorism och åtgärderna för att uppnå kundkännedom, inklusive bl.a. identifiering av verkliga förmånstagare samt användning av nya innovativa metoder för kundidentifiering och identitetskontroll. Bestämmelserna om företagens skyldighet att upprätta företagsövergripande riskbedömningar och riskbedömningar av riskfaktorer som är förknippade med enskilda kunderrelationer har uppdaterats.

Syftet med riktlinjerna är att ge uppgiftslämnarna verktyg för bedömning av verksamheten och de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänger samman med kundrelationer och vilka uppföljningsmetoder och andra kontroller som behövs för riskhantering. Dessutom stöder riktlinjerna de behöriga myndigheternas tillsynsåtgärder för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering vid utvärderingen av företagens riskbedömningar och riskhanteringsmetodernas tillräcklighet.

Förslag till riktlinjer, remisstid och offentlig utfrågning

Förslaget till riktlinjer har lagts ut på EBAs webbplats, tillsammans med närmare anvisningar om hur yttranden ska lämnas in. Remisstiden går ut den 6 juli 2020.

En offentlig utfrågning om förslaget till riktlinjer hålls via fjärranslutning den 15 maj 2020. EBA publicerar närmare anvisningar om deltagandet i utfrågningen på sin webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi