Tillsynsmeddelande 25.5.2020 – 27/2020

Finansinspektionens ställningstagande till förenklade åtgärder för kundkontroll vad gäller väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden

Finansinspektionen har med anledningen av ett stort antal förfrågningar beslutat att publicera ett ställningstagande om förenklade åtgärder för kundkontroll vad gäller väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden.

Finansinspektionen har fått ett flertal samtal och frågor om på vilket sätt tillsynsobjekten ska anpassa sina åtgärder för kundkontroll till riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i de fall då kunden är ett väglag. Det har kommit till Finans­inspektionens kännedom om att det i vissa fall har förutsatts att väglaget ska ha ett FO-nummer för att kunna sköta bankärenden. Motsvarande frågor har också ställts i fråga om delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden.

Huvudinnehållet i ställningstagandet

Finansinspektionen anser

  • i det fall då väglag endast bedriver underhåll av enskilda vägar, och det inte heller i övrigt finns andra faktorer som skulle höja risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i anslutning till kundrelationen, att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med väglagens kundrelationer är låg;
  • i det fall då delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden endast bedriver sedvanlig skötsel av vattenområdet och fiske i det, och det inte heller i övrigt finns andra faktorer som skulle höja risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i anslutning till kundrelationen, att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med delägarlagens kundrelationer är låg;
  • i de fall då risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med kundrelationer i väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden är låg, att tillsynsobjekten kan tillämpa ett förenklat förfarande för kundkontroll; och
  • att det av väglag och delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden, och som inte bedriver i 3 § i företags- och organisationsdatalagen föreskriven verksamhet, inte ska förutsättas att de registrerar sig i företags- och organisationsdatasystemet för att kunna ingå eller fortsätta en kundrelation.

Det kommer genom förordning av statsrådet att ges närmare bestämmelser om sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedling, leveranssätt eller geografiska risker som kan vara förenade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt förfarandena i sådana situationer. Finansinspektionen framhäver emellertid att tillsynsobjekten redan nu med stöd av lagen om penningtvätt kan tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll i det fall då tillsynsobjektet utifrån sin egen riskbedömning bedömer att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenad med en kundrelation eller en enskild transaktion är låg.

Tillsynsobjekten kan dimensionera mängden eller typen av kundkontrollförfaranden och tajmningen av dem så att de är i rätt proportion till den låga risk som tillsynsobjektet fastställt i sin riskbedömning.

Ställningstagandets giltighet

Finansinspektionen kommer att ombedöma nödvändigheten av detta ställningstagande när det genom förordning av statsrådets utfärdats närmare bestämmelser om sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt eller geografiska risker som kan vara förenade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, samt om förfarandena i sådana situationer.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens ställningstagande: Förenklade åtgärder för kundkontroll – väglag och delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden