Tillsynsmeddelande 4.12.2020 – 78/2020

Finansinspektionens temabedömning om verkställandet av försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Finansinspektionen övervakar att arbetspensionsförsäkringsbolagen bl.a. följer lagstiftningen om försäkringsverksamhet och god försäkringssed. För att säkerställa att verkställandet följer bestämmelserna i lagen om pension för företagare (FöPL) har det inletts en s.k. temabedömning.

Den lagstadgade företagarpensionen är kollektiv och den centrala nationella lösningen för företagarnas sociala trygghet. Till sin struktur, omfattning och bundenhet motsvarar den skyddet för arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Pensionsskyddscentralens utredningar visar att den fastställda arbetsinkomsten i en försäkring enligt lagen om pension för företagare ofta är lägre än de faktiska arbetsinkomsterna och arbetsinsatsen. Detta har betydande både kort- och långvariga följder förutom på pensionsskyddets nivå även på företagarens övriga sociala trygghet.

Verkställandet av företagarnas pensionsskydd enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Pensionsanstalten fastställer den årliga arbetsinkomsten som motsvarar företagarens arbetsinsats när försäkringen börjar. Arbetsinkomsten är den lön som skäligen bör betalas, om företagaren behöver avlöna en person med motsvarande yrkesskicklighet för att utföra i lagen avsedd företagarverksamhet, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara det aktuella arbetet. Om företagaren bedriver flera företagsverksamheter beräknas arbetsinkomsten utifrån den arbetsinsats som totalt åtgår till dessa företagsverksamheter.

Arbetsinkomsten ska motsvara värdet av företagarens arbetsinsats. Pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten på företagarens ansökan, och den är inte beroende av den inkomst som företagare får från sitt företag. Med FöPL-arbetsinkomsten prissätts företagarens arbetsinsats, vilket ska göras utifrån en helhetsbedömning av varje företagare.

En utredning om verkställandet av pensionsskyddet för företagare inleds

Enligt Finansinspektionens iakttagelser är verkställandet av pensionsskyddet enligt lagen om pension för företagare förknippad med osäkerhet om huruvida den gällande regleringen iakttas. Finansinspektionen inleder en temabedömning på branschnivå särskilt för att säkerställa att arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare fastställs i enlighet med regleringen och att den information som ges företagaren är ändamålsenlig. Temabedömningen riktar sig till de aktörer som beviljar FöPL-försäkringar.

Närmare upplysningar lämnas av

Timo Holopainen, tillsynschef, tfn 09 183 5661 eller timo.holopainen(at)fiva.fi