Tillsynsmeddelande 18.12.2020 – 83/2020

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 - 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Besluten om vinstutdelning i de kreditinstitut som står under Finansinspektionens direkta tillsyn ska basera sig på realistiska bedömningar av deras förmåga att upprätthålla en sund kapitalnivå. Besluten ska ta hänsyn till konsekvenserna av det osäkra ekonomiska läget för kreditinstitutens riskpositioner och kapital.

Beslutet grundar sig på Europeiska centralbankens rekommendation av den 15 december 2020, där ECB uppmanar kreditinstituten under sin direkta tillsyn att vara ytterst försiktiga med vinstutdelningar för räkenskapsperioderna 2019–2020 fram till den 30 september 2021. Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten i sin definition av försiktig vinstutdelning iakttar motsvarande kriterier som ECB i sin rekommendation lagt fram för kreditinstituten under dess direkta tillsyn. Enligt ECB:s kriterier bör kreditinstituten begränsa sin vinstutdelning till:

1. högst 15 % av kreditinstitutets sammanräknade vinst för 2019 och 2020 och
2. högst 0,2 procentenheter av kreditinstitutets kärnprimärkapitalrelation (CET1 Ratio).

ECB:s rekommendation gäller kreditinstitut under dess direkta tillsyn. ECB uppmanar de nationella tillsynsmyndigheterna att tillämpa motsvarande rekommendation också på andra kreditinstitut i den omfattning som de anser lämpligt.

Finansinspektionen rekommenderar vidare att kreditinstituten under dess tillsyn iakttar stor försiktighet när de beslutar om rörliga ersättningar i situationer där utbetalning av ersättning skulle kunna leda till en försämring av institutets kapitalställning. ECB framför motsvarande rekommendation till instituten under sin tillsyn i sitt brev av den 15 december 2020 till institutens verkställande direktörer.

Också Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 15 december 2020 ett yttrande där den uppmanar instituten att förhålla sig återhållsamt och ytterst försiktigt till vinstutdelningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Berndt Hertsberg, Byråchef, tfn. 09 183 5011, och upplysningar om den praktiska tillämpningen av rekommendationen ger Aleksi Kaakinen, jurist, tfn. 09 183 5338.

Se också

Tidigare tillsynsmeddelanden till kreditinstitut under Finansinspektionens direkta tillsyn:

Tillsynsmeddelande 29.7.2020 - 46/2020
Tillsynsmeddelande 30.3.2020 - 12/2020
Tillsynsmeddelande 30.3.2020 - 11/2020

Finansinspektionens tidigare pressmeddelande om vinstutdelningsrekommendationen:

Pressmeddelande 30.3.2020: Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning - ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn

Pressmeddelande 29.7.2020: Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar