Tillsynsmeddelande 30.10.2020 – 69/2020

Underrättelse om förekomsten av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin med relevans för beräkning av bruttosoliditetsgraden

ECB:s banktillsyn har med stöd av artikel 500b i förordning (EU) nr 575/2013 och förordning (EU) 2019/876, ändrade genom Europaparlamentets och rådets förordning 2020/873 (s.k. CRR Quick fix), anhållit om ett yttrande av ECB-rådet för beräkning av bruttosoliditetsgraden, och ECB-rådet har genom sitt beslut av den 16 september 2020 konstaterat att det föreligger exceptionella omständigheter till följd av covid-19- epidemin. ECB:s banktillsyn lämnade en offentlig underrättelse den 17 september 2020 om förekomsten av exceptionella omständigheter i enlighet med artikel 429a.5 i förordning (EU) nr 575/2013, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876. Underrättelsen gäller banker som omfattas av ECB:s direkta tillsyn.

På basis av ECB-rådets ovan nämnda beslut fattade Finansinspektionen den 21 oktober 2020 motsvarande beslut om förekomsten av exceptionella omständigheter beträffande de banker som omfattas av dess direkta tillsyn.

Beslutet påverkar beräkningen av den bruttosoliditetsgrad som omfattas av offentliggörandekravet. Från beräkningen kan undantas sådana exponeringar mot centralbanker med relevans för transmissionen av penningpolitiken och därmed för genomförandet av penningpolitiken som nämns i ECB-rådets beslut.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sari Lindqvist, byråchef, tfn 09 183 53 82 eller sari.lindqvist(at)fiva.fi
  • Sami Ilvonsalo, ledande bankövervakare, tfn 09 183 50 28 eller sami.ilvonsalo(at)fiva.fi

Bilagor