Tillsynsmeddelande 15.11.2022 – 52/2022

Finansinspektionen uppmanar att iaktta skyldigheten att rapportera om betydande störningar och fel i tjänster och system

Enligt Finansinspektionens iakttagelser rapporteras betydande störningar till Finansinspektionen i regel i enlighet med bestämmelserna. Finansinspektionen har dock inte fått information om alla betydande störningar eller anmälan har inte lämnats omedelbart efter att störningen har upptäckts. Finansinspektionen ber er notera att anmälan ska lämnas in utan undantag eller dröjsmål.

Betydande störningar och fel i tjänster samt betalnings- och informationssystem ska rapporteras till Finansinspektionen omedelbart efter att störningen har upptäckts. Också betydande avvikelser i informationssäkerheten ska rapporteras omedelbart när de upptäcks.

Anmälningsskyldigheten gäller följande tillsynsobjekt:

  • betalningsinstitut, kreditinstitut och filialer i Finland till kreditinstitut i tredjeländer, kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag samt finans- och försäk-ringskonglomerats holdingsammanslutningar, centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
  • börsen, värdepappersföretag, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfond som erbjuder investeringstjänster
  • liv-, skade- och återförsäkringsbolag, försäkringsholdingsammanslutningar, en för-säkringsgrupps yttersta moderföretag, filialer till försäkringsbolag i tredjeland, för-säkringsföreningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Pasi Korhonen, ledande riskexpert, tfn 09 183 5514