Tillsynsmeddelande 17.10.2022 – 46/2022

Finansinspektionens sammandrag av bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom kreditinstitutssektorn har publicerats

Finansinspektionen har publicerat ett sammandrag av sin bedömning av de sektorspecifika risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänför sig till verksamheten i kreditinstitut som omfattas av dess tillsyn. Den sektorspecifika riskbedömningen baserar sig delvis på Finansinspektionens bedömning av de inneboende riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, som publicerades i april 2022.

Enligt Finansinspektionens bedömning är den totala risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som riktar sig mot kreditinstituten betydande på sektornivå. Denna bedömning påverkas i synnerhet av den förhöjda risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänför sig till de produkter och tjänster som tillhandahålls inom sektorn. Den risk som hänför sig till produkter och tjänster syns i synnerhet som att risken för kreditinstitut som bedriver inlåningsbankverksamhet är förhöjd i förhållande till kreditinstitut som endast tillhandahåller olika finansiella tjänster. I riskbedömningen har beaktats sådana brister i kreditinstitutetens riskhanteringsmetoder som iakttagits i samband med tillsynen och som har en förhöjande inverkan på den totala risken.

Den sektorspecifika riskbedömningen kommer att styra de tillsynsåtgärder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism som Finansinspektionen riktar mot kreditinstituten under kommande år. Tillsynen kommer i första hand att riktas mot objekt där riskhanteringsmetoderna är förenade med en potentiellt större risk. Dessutom är avsikten att i större utsträckning än tidigare kartlägga nivån på olika kreditinstituts riskhanteringsmetoder.

Närmare upplysningar lämnas av

Viivi Jantunen, riskexpert, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi

Bilagor