Tillsynsmeddelande 30.12.2022 – 65/2022

Föreskrifterna och anvisningarna om rapportering av hypoteksbanksverksamhet träder i kraft 30.6.2023

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 7/2012 Rapportering av hypoteksbanksverksamhet. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2023.

Reformens innehåll

Genom ändringarna av föreskrifterna och anvisningarna genomförs följande:

 • Kapitel 2 Regelverk och internationella rekommendationer
  • Kapitlet har utökats med en ny lag och ett direktiv som har samband med föreskrifterna och anvisningarna och som har antagits efter ikraftträdandet av de nuvarande föreskrifterna och anvisningarna.
 • Avsnitt 4.1 Rapportering av tillsynsuppgifter
  • I avsnittet har beaktats att rapporteringskanalen har ändrats. Mera information om det nya rapporteringssystemet finns i Finansinspektionens webbtjänst.
 • Avsnitt 4.2 Rapport över hypoteksbanksverksamhet
  • I avsnitt 4.2 har stycke 14 ändrats genom att avgränsa tillämpningsområdet för tabell KP2 och tillfogats stycke 13 om tillämplig lag.
 • Avsnitt 4.2.6 Uppgifter som ska lämnas med stöd av HBSOL
  • De rapporteringskrav enligt säkerhetsmassa som hänför sig till den nya lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer 151/2022 (HBSOL) samlas in med hjälp av de nya tabellerna KP3 och KP4. Utöver grundläggande uppgifter enligt säkerhetsmassa (HBSOL 38.2-38.5 §) insamlas med hjälp av den nya tabellen KP3 uppgifter om sådana medel som används för täckning av likviditetskravet (HBSOL 18 §), uppgifter om exponeringar mot kreditinstitut i säkerhetsmassan (artikel 129.1a i EU:s kapitalkravsförordning) och uppgifter om likviditetskrav på säkerhetsmassan (HBSOL 38.6, HBSOL 31 §). Med hjälp av den nya tabellen KP4 insamlas uppgifter om emitterade säkerställa obligationer (HBSOL 38.1 § och HBSOL 38.7 §).
 • Kapitel 5 Ändringshistorik
  • Kapitel 5 är nytt och det innehåller en beskrivning av de ändringar som gjorts i föreskrifterna och anvisningarna.

Ikraftträdande av ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 30 juni 2023.

Utlåtanden

Ett responssammandrag har utarbetats över de utlåtanden som getts om föreskrifterna och anvisningarna. Responssammandraget och utlåtandena finns på webbplatsen utlåtande.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

Deni Seitz, riskexpert, tfn 09 183 5415 eller deni.seitz(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 7/2012