Tillsynsmeddelande 12.9.2022 – 39/2022

Tematisk bedömning: processerna för likviditetsutvärdering (ILU-processerna) i banker som står under Finansinspektionens direkta tillsyn bör utvecklas

Finansinspektionen utförde våren 2022 en tematisk bedömning av likviditetsstresstesterna, upplåningsplanerna och beredskapsplanerna för upplåning i bankerna under dess direkta tillsyn. Den tematiska bedömningen visade att dessa inte till alla delar uppfyller anvisningarna. Bland annat följande brister observerades:

Likviditetsstresstester

 • Alla tidshorisonter beaktas inte.
 • I stresstestningen ingår inte omvända stresstester, eller så är stresstesterna bristfälliga.
 • Scenarierna bygger på historiska händelser och speglar inte i tillräcklig mån hypotetiska icke-historiska händelser.
 • Poster utanför balansräkningen och värderingsavdrag på likviditetsreserven (haircut) beaktas inte i beräkningen av överlevnadshorisonten.   
 • Valideringen av antaganden och resultat är bristfällig.

Upplåningsplaner

 • Avvikelser från upplåningsplanen leder inte till några åtgärder. 
 • Det negativa scenariot beaktas inte.
 • Utfallet av planen utvärderas inte regelbundet.

Likviditetsberedskapsplaner              

 • Indikatorerna för återhämtningsplanen enligt Europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer upptas inte som tidiga varningsindikatorer i beredskapsplanen.
 • Anvisningarna för aktivering av åtgärderna är i regel mycket allmänt hållna, och har inte specificerats åtgärd för åtgärd.
 • I fråga om centralbanksfinansiering har inte olika slag av lånearrangemang, godtagbara säkerheter, processer för tillgång till centralbanksfinansiering och förhållanden där centralbanksfinansiering behövs dokumenterats tillräckligt.
 • I planerna tas inte ställning till om LCR-reserven kommer att tillgripas även när detta skulle leda till att LCR-värdet sjunker under 100 %, och det har inte beskrivits hur likviditeten i en stressituation styrs mot LCR-målnivåerna.
 • Uppskattningarna av det likviditetsbelopp som ska aktiveras, genomförandetiden och eventuella skadliga effekter av åtgärderna tar inte tillräcklig hänsyn till inverkan av en störningssituation.
 • Testerna av planerna är inte tillräckligt heltäckande.

De ovan uppräknade observationerna visade på skillnader mellan bankerna. Vidare är scenarierna för bankernas egna likviditetsstresstester optimistiska, och resultaten kan ge en alltför positiv bild av likviditetstäckningen i en allvarlig störningssituation. Resultaten av bankernas likviditetsstresstester är också i de mest allvarliga scenarierna betydligt bättre än resultaten av Finansinspektionens stresstester. I jämförelsetestet använde Finansinspektionen samma scenarier som Europeiska centralbanken (ECB) använde 2019 för banker under sin direkta tillsyn1.

Finansinspektionen kommer att fästa uppmärksamhet vid de identifierade bristerna i sin löpande tillsyn och i sina inspektioner.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi

1ECB Sensitivity analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019