Tillsynsmeddelande 6.3.2023 – 13/2023

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 8/2016 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Finansinspektionen utvidgar förteckningen i föreskrifterna och anvisningarna av instrument som är av lågriskkaraktär och lätta att omsätta i pengar enligt 26 § i lagen om betalnings­institut (297/2010) och som betalningsinstituten (bl.a. institut för elektroniska pengar) kan placera i för att skydda sina kundmedel. Finansinspektionen har inte tidigare definierat tillämpliga investeringsobjekt på det sätt som lagstiftningen avser. Finansinspektionen upphäver en rapporteringsskyldighet, eftersom motsvarande uppgifter i fortsättningen fås via myndighetssamarbetet. Hänvisningarna till regleringen i föreskrifterna och anvis­ningarna har föråldrats och därför var det nödvändigt att uppdatera hänvisningarna till gällande reglering.

Målet med ändringarna är att hålla Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar uppdaterade samt att både förebygga mångdubbla rapporteringsskyldigheter för de aktörer som omfattas av tillämpningsområdet och i enlighet med regleringen utfärda sådana föreskrifter och anvisningar som aktörerna kan utnyttja i skyddandet av kundmedlen.

Finansinspektionen utvidgar förteckningen i föreskrifterna och anvisningarna av instrument som är av lågriskkaraktär och lätta att omsätta i pengar enligt 26 § i lagen om betalnings­institut, och som betalningsinstituten (inkl. institut för elektroniska pengar) kan placera kundmedel. Finansinspektionen påminner emellertid att betalningsinstitutet ska hantera sina risker även vad gäller de nya investeringsobjekten som nämns i föreskriften. Motsvarande ändring görs inte för personer som utan auktorisation tillhandahåller betal­tjänster, eftersom Finansinspektionen inte har behörighet att bedöma deras riskhantering på samma sätt som för betalningsinstitut.

Finansinspektionen kommer inte längre att samla in årsrapporter (ML-rapporter) om betalningstransaktioner av personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster. Rapporteringsskyldigheten stryks ur föreskrifterna och anvisningarna. För tillståndspliktiga betalningsinstitut har motsvarande ändring gjorts redan tidigare. Orsaken till att rappor­teringsskyldigheten upphävs är att Finlands Bank samlar in motsvarande uppgifter som ska ges på ML-rapporten även av personer som utan auktorisation tillhandahåller betal­tjänster. Finansinspektionen får i fortsättning nödvändiga uppgifter med tanke på tillsynen om beloppen av dessa aktörers betalningsöverföringar av Finlands Bank.

Finansinspektionen uppdaterar även föråldrade hänvisningar genom att bland annat hänvisa till sin andra gällande föreskrifter och anvisningar och till gällande lagstiftning och genom att styra länkar och hänvisningar till annat material. Finansinspektionen rättar även skrivfel som observerats i föreskrifterna och anvisningarna.

Finansinspektionen begärde yttranden om skyddandet av kundmedel, dvs. om avsnitten 5.8.6 och 6.3.5 och i övrigt anmärkningar om de planerade ändringarna. Utifrån kommen­tarerna gjorde Finansinspektionen små förtydligande preciseringar i föreskrifterna och anvisningarna.

Ändringarna träder i kraft den 7 mars 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Juha Eerikäinen, tillsynsansvarig,  tfn 09 183 5322 eller juha.eerikainen(at)fiva.fi
  • Senni Haajanen, tillsynsansvarig, tfn 09 183 5538 eller senni.haajanen(at)fiva.fi
  • Mirja Kaspianranta, tillsynsansvarig, tfn 09 183 5569 eller mirja.kaspianranta(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 8/2016: Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster