Tillsynsmeddelande 2.11.2023 – 61/2023

EBA:s riktlinjer om effektiv hantering av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster blir tillämplig från 3.11.2023

(EBA/GL/2023/04) om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.

Finansinspektionen har meddelat EBA att den kommer att följa riktlinjerna i tillämpliga delar.

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen1 ska kredit- och finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa EBA:s riktlinjer.

Innehåll

Riktlinjerna kompletterar EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02).

Riktlinjerna anger i ytterligare detalj de riktlinjer, rutiner och kontroller som kreditinstitut och finansiella institut bör ha på plats för att motverka och effektivt hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.

Dessutom redogörs för åtgärder avseende tillhandahållande av ett grundläggande betalkonto. Riktlinjerna handlar särskilt om vikten av att beakta finansiell inkludering (financial inclusion) när finansiella tjänster tillhandahålls. Enligt punkt 14 i riktlinjerna bör kreditinstitut och finansiella institut dokumentera alla beslut om att neka eller avsluta en affärsförbindelse och skälen till detta, och stå redo att på begäran göra denna dokumentation tillgänglig för sin behöriga myndighet.

Ikraftträdande

Riktlinjerna börjar tillämpas den 3 november 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 55 31 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi

Bilaga

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster1(EU) nr 1093/2010