Tillsynsmeddelande 17.7.2023 – 44/2023

Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans börjar tillämpas den 2 oktober 2023

EBA har utfärdat riktlinjer (EBA/GL/2022/15) för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans den 22 november 2022. Finansinspektionen har meddelat EBA att man iakttar riktlinjerna.

Innehåll

Syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlig praxis på EU-nivå för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans. Riktlinjernas mål är att hjälpa kreditinstitut och finansiella institut att effektivt uppfylla sina förpliktelser i anslutning till förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

I riktlinjerna anges de åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta när de bedömer om lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans är tillräckliga och effektiva med avseende på deras egen verksamhet.

Ikraftträdande

Riktlinjerna börjar tillämpas den 2 oktober 2023

Beakta också

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2023 – Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ges företagen under tillsyn närmare anvisningar om identifiering på distans.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513

Bilaga

EBAs riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans