Tillsynsmeddelande 13.2.2023 – 8/2023

Försäljning av dyra produkter kräver goda motiveringar – försäkringstagarens intresse är i nyckelställning då placerings-försäkringsprodukter tillhandahålls

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har framställt en önskan om att de nationella tillsynsmyndigheterna fäster uppmärksamhet vid om de placeringsförsäkringar som tillhandahålls för kunderna är lönsamma ur kundernas synvinkel.

Enligt Eiopa är en placeringsförsäkring lönsam för kunden då kostnaderna för produkten står i rimlig proportion till dess avkastning. En bra produkt ska ha transparenta kostnader som är skäliga i förhållande till marknaden, och den avkastning som kunden får efter avdrag för alla kostnader ska stå i proportion till kundens risktagning.

Finansinspektionen kartlade den nationella situationen

Finansinspektionen har sett över de finländska livförsäkringsbolagens produkter i syfte att kartlägga hur lönsam placeringsförsäkringsmarknaden är med tanke på kunderna.

Översynen gällde särskilt de försäkringskorgar som anknyts till placeringsförsäkringar. En försäkringskorg är ett placeringsobjekt som arrangeras av ett livförsäkringsbolag och där värdeutvecklingen på placerings­objektet bestämmer hur placeringsförsäkringen utvecklas. Fastän produkterna ofta till stor del påminner om placeringsfonder, finns det inte bestämmelser om placeringskorgar i lag såsom för placeringsfonder.

Ofta är placeringskorgarnas tillgångar placerade vidare i placeringsfonder, aktier, masskuldebrevslån eller fastigheter. Eftersom det inte föreskrivs om placeringskorgar i lag, har livförsäkringsbolagen stor frihet att sätta ihop produkten som de önskar.

Finansinspektionens utredning lyfte fram flera produkter där det är tvivelaktigt om kunden har någon nytta med produkten på grund av stora kostnader. Kundens kostnader för placeringskorgen kunde vara nästan det dubbla jämfört med en fond som placerar med motsvarande risk och där kunden kan välja samma försäkring som placeringsobjekt. På motsvarande sätt var avkastningen på placeringskorgen i vissa fall klart svagare än avkastningen på en placeringsfond med lägre kostnader. De bolag som tillhandahåller dylika produkter kommer att kontaktas särskilt för att utreda ärendet närmare.

Produktgodkännandeprocesserna ska även beakta kundens intresse

Finansinspektionen påminner om att försäkringsbolaget i sina produktgodkännandeprocesser även ska bedöma hur ändamålsenlig produkten är för den försäkrade. Det ska även ur kundens synvinkel finnas tillräckliga motiveringar till att använda en placeringskorg, även i de fall då det ur försäkringsbolagets syn­vinkel till exempel skulle uppnås bättre lönsamhet eller starkare provisionsintäkt genom att göra andra val.

Försäkringsbolaget ska även beakta placeringsobjektens kostnader när de bedömer hur relevant och lämpligt en placeringsförsäkring är för kunden. Tillhandahållaren av försäkringen ska på ett hållbart sätt kunna motivera till exempel på vilket sätt en dyrare placeringskorg motsvarar kundens behov bättre än en förmånligare placeringsfond som placerar med motsvarande risk.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Lampinen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5518 eller antti.lampinen(at)fiva.fi