Tillsynsmeddelande 14.2.2023 – 9/2023

Temabedömningen: Utrymme för förbättring i rapporteringen av kostnaderna för investeringstjänster och investeringsprodukter till kunder

Finansinspektionen genomförde 2022 en temabedömning av rapporteringen av kostnader för investeringstjänster och investeringsprodukter till kunder. Temabedömningen var ett led i en gemensam tillsynsåtgärd som samordnades av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Kunder ska minst en gång om året få information om de totala faktiska kostnaderna för sina investeringstjänster och investeringsprodukter och kostnadernas inverkan på avkastningen (s.k. ex-post kostnadsrapportering). Dessutom ska företaget på kundens begäran specificera kostnaderna i detalj.

Syftet med temabedömningen var att bedöma om kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster och värdepappersföretag (nedan företag) uppfyller sin informationsskyldighet i kundrapporteringen av:

  • kostnader och avgifter samt
  • arvoden (incitament) som de tagit emot av andra företag, till exempel försäljningsprovisioner från fonder.


I temabedömningen deltog åtta företag som besvarade en skriftlig enkät och överlämnade sina kunders kostnadsrapporter till Finansinspektionen för bedömning.

Enligt Finansinspektionen uppfyllde sätten som kostnaderna presenterades på i huvudsak de lagstadgade kraven, trots att olika företag presenterade kostnaderna på olika sätt.

Kostnadsrapporteringen kunde förbättras framförallt enligt följande:

  • Finansinspektionen rekommenderar att företagen rapporterar de årliga kostnaderna snabbare, senast tre månader efter rapporteringsperiodens slut.
  • Företagen skulle informera kunden om möjligheten att få en närmare uppdelning av kostnaderna om företaget rapporterar kostnaderna för investeringstjänster som en summa och investeringsprodukter som en summa.
  • Största delen av företagen har orsak att förbättra sin rapportering när det gäller beskrivningar av kostnadsfluktuationer och kostnadernas inverkan på avkastningen.
  • En del av företagen har orsak att precisera sina extra tjänster i anslutning till incitament.
  • Företagen hade inte tillräckliga interna riktlinjer för kostnadsrapportering och/eller incitament. Även om företaget hade riktlinjer för kostnadsrapportering, var det inte alltid klart vilka kostnader som rapporteras till kunden.

Enligt observationerna i bedömningen krävs åtgärder av alla åtta bolag. Finansinspektionen kommer att följa upp genomförandet av åtgärderna. Finansinspektionen förutsätter att även andra aktörer som tillhandahåller investeringstjänster beaktar observationerna och synpunkterna i Finansinspektionens tillsynsmeddelande samt vidtar nödvändiga åtgärder.

Finansinspektionen rapporterar sina observationer och slutsatser till ESMA som ett led i den gemensamma tillsynsåtgärden avseende kostnadsrapportering. ESMA kan i ett senare skede utfärda ytterligare vägledning i frågan till företag eller till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Merja Junnonen, jurist, tfn 09 183 5554 eller merja.junnonen(at)fiva.fi
  • Esa Pitkänen, ledande expert, tfn 09 183 5248 eller esa.pitkanen(at)fiva.fi
  • Riitta Seppä, ledande expert, tfn 09 183 5027 eller riitta.seppa(at)fiva.fi

Bilaga

*Tillsynsbrev: Temabedömningen av rapporteringen av kostnaderna för investeringstjänster och investeringsprodukter till kunderna

 

*Bilaga har ändrats på den 15.2.2023