Tillsynsmeddelande 1.11.2023 – 58/2023

Tematisk bedömning om ersättnings- och kostnadsinflationens inverkan på skade-försäkringsbolagens försäkringstekniska avsättningar och solvens – betydande inflationsrisk bör explicit beaktas i de försäkringstekniska avsättningarna

Finansinspektionen har i sin tematiska bedömning utrett inverkan av den ökade inflationen på skadeförsäkringsbolagens försäkringstekniska avsättningar och solvens. Bedömningen av inflationens inverkan genomfördes genom en enkät som skickades till bolagen i slutet av 2022, på aktuariemöten i början av 2023 och med hjälp av ett scenariotest i april 2023.

Före år 2022 beräknade skadeförsäkringsbolagen inflationens inverkan på försäkringstekniska avsättningar i huvudsak med implicita metoder, där inflationen i genomsnitt väntas upprepa sig i framtiden på samma sätt som den gjort tidigare. Metoderna fungerar bra under en tid då inflationen är så gott som oförändrad, men i en miljö med ökad inflation leder implicita metoder lätt till att inflationens inverkan på de försäkringstekniska avsättningarna underskattas.

Utifrån utredningen har majoriteten av skadeförsäkringsbolagen identifierat problemen i de implicita modellerna och tagit i bruk modeller som beaktar den ökade inflationens inverkan i årsrapporteringen 2022. Det vanligaste sättet på vilket man beaktade den ökade inflationen var att det till de implicit beräknade försäkringstekniska avsättningarna lades till ett explicit uppskattat inflationstillägg.

Utifrån scenariotestet av inflationen är ersättnings- och kostnadsinflationens inverkan på skadeförsäkringssektorns försäkringstekniska avsättningar och solvens tämligen begränsad, även om resultaten varierar mellan enskilda bolag och försäkrings­grenar. Den begränsade inverkan på totalnivån förklaras särskilt av fördelnings­systemen inom lagstadgade försäkringar, med vilka man täcker indexförhöj­ningarna av ersättningar av pensionstyp inom lagstadgade försäkringar. De lag­stadgade försäkringsgrenarnas pensioner täcker cirka fyrtio procent av ersätt­ningsansvaret inom hela skadeförsäkringssektorn, vilket innebär att fördelnings­systemet ger försäkringsbolaget ett betydande inflationsskydd.

Trots de stabila resultaten av scenariotestet kräver hanteringen av den osä­ker­het som den ökade inflationen medför att skadeförsäkringsbolagen identifierar och hanterar sin riskprofil vad gäller inflationen. Skadeförsäkringen är som helhet mycket mångdimensionell, vilket innebär att inflationen inverkar på olika sätt på olika skadeförsäkringsbolag. Utöver effekterna på de försäkringstekniska avsättningarna inverkar inflationen till exempel även på bolagens lönsamhet och konkurrens­läget på marknaden, på räntor och investeringsmarknaden samt på återförsäk­ringsmarknaden, vilka alla även har en betydande inverkan på skadeförsäkrings­bolagens solvens.

Finansinspektionens ståndpunkt

Utifrån utredningen förväntar sig Finansinspektionen att inflationens inverkan på de långfristiga försäkringstekniska avsättningarna bedöms explicit, såvida de försäkringstekniska avsättningarna inte effektivt har skyddats mot inflation med hjälp av fördelningssystem eller andra metoder. Finansinspektionen förväntar sig också att det tas in beskrivningar av de explicita inflationsmetoderna i dokumenten för beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Toni Blomster, ledande matematiker, tfn 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi
  • Iiro Marttila, matematiker, tfn 09 183 5483 eller iiro.marttila(at)fiva.fi

Bilaga

Utredning om ersättnings- och kostnadsinflationens inverkan på skade­försäkringsbolagens försäkringstekniska avsättningar och solvens (på finska)