Webbnyheter 3.11.2014 – 14/2014

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004–2013: försäkringsrörelsernas lönsamhet och intäkter är på fortsatt god nivå, marknaden blir alltmer koncentrerad

År 2013 blev marknaden alltmer koncentrerad som en följd av strukturaffärer, då de fyra största bolagens andel av marknaden steg till 90 procent. Året innan var denna andel 84 procent. Under översiktsperioden bedrevs lagstadgad olycksfallsförsäkring av elva finländska försäkringsbolag.

Försäkringsrörelsens resultat som räknats ur prissättningssynvinkel stärktes endast något jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet berodde både på ökade premieintäkter och minskade ersättningskostnader. Resultatet försvagades å sin sida av en fortsatt låg räntenivå på marknaden och av att den riskfria avkastningen som hänför sig till nettoansvarskulden därför var låg. År 2013 var resultatet i förhållande till premieinkomsten 13 procent, vilket är detsamma som det genomsnittliga resultatet under hela översiktsperioden 2004–2013. Premieinkomsten uppgick år 2013 till cirka 618 miljoner euro. 

Med tanke på lönsamheten var år 2013 svagare än året innan inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. Placeringsintäkterna till verkligt värde var endast en knapp tredjedel jämfört med året innan, vilket är den viktigaste orsaken till det försvagade resultatet. Försäkringsrörelsens resultat var emellertid högre än genomsnittet under en översiktsperiod på tio år. År 2013 var resultatprocenten 23, då motsvarande genomsnitt över tio år var cirka 13 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital bundet i den lagstadgade olycksfallsförsäkringsverksamheten var hög, hela 23 procent. Den genomsnittliga avkastningen under hela översiktsperioden 2004–2013 var 18 procent.

Finansinspektionens årliga undersökning

Finansinspektionen publicerar årligen en undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. I undersökningen rapporteras inte bara statistik över försäkringsgrenen som helhet utan också bolagsvisa analyser. Undersökningen innehåller information om utvecklingen av försäkringspremierna, marknadsandelarna och resultatet inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Dessutom beskrivs utvecklingen av totalkostnadsprocenten.

Undersökningen kompletteras av statistiken över lagstadgad olycksfallsförsäkring och av en separat Excelfil med ett sammandrag av de uppgifter som samlats in från de finländska bolagen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533

Bilagor

Den motsvarande webbnyheten på finska publicerades den 31 oktober 2014.