Webbnyheter 18.5.2017 – 11/2017

Finansinspektionens nya organisation fastställd – förändringarna träder i kraft 1.9

Direktionen fastställde Finansinspektionens nya organisation på sitt sammanträde den 8 maj. De största förändringarna gäller tillsynsavdelningarna, som nu blir fyra till antalet. Omorganisationen påverkar inte personalstyrkan. Målet är att den nya organisationen ska träda i kraft den 1 september. 

Omorganisationen görs för att bättre anpassa organisationen av stabilitetstillsynen (prudential supervision) av bankerna till organisationsstrukturen för Europeiska centralbankens (ECB) banktillsyn. Syftet är att effektivisera ECB-samarbetet och banktillsynen som helhet. I den nya organisationen koncentreras stabilitetstillsynen av bankerna till en avdelning.

Ansvaret för solvenstillsynen av försäkrings- och pensionssektorerna tillfaller hädanefter en enda avdelning.

På avdelningen för finansiell analys och operativa risker samlas sådan expertis och sådana uppgifter som betjänar hela organisationen. Avdelningen har också huvudansvaret för makrotillsynen, som genomförs i samarbete med experterna på banktillsynsavdelningen.

Tillsynen av nya marknadsaktörer förläggs huvudsakligen till avdelningen för marknads- och uppförandetillsyn. Syftet är att effektivare tillämpa bästa praxis i tillsynen av nya – vanligen små – marknadsaktörer.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen
  • Kontakten förmedlas av Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54 (vardagar 9–16).

Bilaga

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 16 maj 2017.