Webbnyheter 31.1.2019 – 1/2019

Gemensam nordisk-baltisk krissimuleringsövning i januari 2019

De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam krishanteringsövning på finansmarknaden. I övningen, som ägde rum den 22–23 januari 2019, deltog 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt relevanta europeiska myndigheter. En representant från Internationella valutafonden (IMF) deltog i övningen som observatör.

I övningen, som byggde på ett hypotetiskt krisscenario med fiktiva finansinstitut i de nordiska och baltiska länderna, prövades de berörda myndigheternas krishanteringsförmåga och regionala samarbete. Framöver kommer deltagarna att ingående analysera och ta lärdom av det detaljerade resultatet av simuleringsövningen för att stärka de deltagande myndigheternas finansiella krisberedskap.

Inom den nordisk-baltiska gruppen för finansiell stabilitet (Nordic Baltic Stability Group, NBSG) tillsattes 2017 en arbetsgrupp under ledning av Riksbanken för att förbereda övningen. NBSG består av representanter för finansministerierna, centralbankerna och tillsyns- och resolutionsmyndigheterna i de åtta nordiska och baltiska länderna. De nordiska och baltiska länderna har inom ramen för NBSG kommit överens om att regelbundet genomföra övningar som simulerar finansiella kriser.