Webbnyheter 28.11.2019 – 8/2019

Statistisk undersökning om arbets-olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring 2014–2018: Årets resultat 2018 var det bästa under översiktsperioden

År 2018 uppgick premieinkomsten för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring till 565 miljoner euro, då den var 556 miljoner euro året innan. Premieinkomsten ökade således med 1,7 procent jämfört med föregående år. I Finland bedrevs arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i tolv försäkringsbolag, av vilka tio var finska försäkrings­bolag och två filialer till utländska EES-försäkringsbolag. Marknaden var mycket centraliserad, då de fyra största bolagens andel av försäkringspremierna utgjorde ca 89 procent.

År 2018 var försäkringsrörelsens resultat bättre än året innan. Resultatet uppgick till 92 miljoner euro, vilket var ca 16 procent i förhållande till nettopremieintäkterna. Året innan var motsvarande resultatprocent 13 procent. Det förbättrade resultatet berodde särskilt på det försäkringstekniska resultatet, som år 2018 var positivt för första gången under översiktsperioden 2014–2018. Placeringsintäkterna 2018 var däremot lägre än under föregående år. Den genomsnittliga resultatprocenten var 11 under översikts­perioden. Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten således i genomsnitt varit lönsam. Det fanns emellertid stora skillnader i resultatet mellan olika bolag och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdoms­försäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen 2014–2018. Den statistiska undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar av försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, telefon 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi.

Bilagor