Webbnyheter 18.3.2024 – 5/2024

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2023: Finanssektorns starka kapitaltäckning och solvens skyddar mot förändringar i omvärlden

Den svaga ekonomiska utvecklingen 2023 försämrade den finländska finansiella sektorns omvärld och bidrog till fortsatt höga risker. Finanssektorns starka kapitaltäckning och solvens skyddade emellertid mot de risker som omvärldsförsämringen medförde.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkade också finansmarknaden fortfarande under berättelseåret.

– Cyberriskerna har ökat och beredskapen för dem måste fortlöpande stärkas. Finansinspektionen följde extra noga med cybersäkerheten och betalningssystemens funktionssäkerhet 2023, även om inga betydande cyberstörningar konstaterades i den finländska finansiella sektorn under denna tid, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa i sin översikt som publicerades som en del av verksamhetsberättelsen 2023.

Under året fick Finansinspektionen nya tillsynsansvar då övervakningen av aktörernas efterlevnad av sanktionerna och tillsynen av andra tillhandahållare av konsumtionskrediter överfördes till Finansinspektionen.
Också den ökande regleringen breddade tillsynsansvaret: DORA-förordningen med målet att säkerställa digital motståndskraft, ESAP-förordningen om inrättande av en gemensam åtkomstpunkt för de lagstadgade uppgifter som företagen ska rapportera och offentliggöra samt tillsynen av ESG-risker och informationsskyldigheten trädde i kraft under berättelseåret.

– De mål som ställts upp för dessa reformer är alla välkomna: det starkare skyddet för icke-professionella investerare, främjande av konsumenternas och företagens tillgång till sina egna finansiella data och utnyttjandet av dessa data samt förstärkningen av den digitala motståndskraften inom den finansiella sektorn. Den nya och ökande regleringen tvingar också tillsynsmyndigheten att förnya sina egna verksamhetssätt, utveckla sin kompetens och upprätthålla en god dialog med företagen under tillsyn och andra intressentgrupper, konstaterar Kurenmaa.

I Finansinspektionens verksamhetsberättelse behandlas bland annat läget i den finansiella sektorn, tillsyn som speglar omvärldsförändringarna och viktiga teman under berättelseåret:

  • Fastighetsriskerna ökade till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och de högre räntorna
  • I Finansinspektionens tematiska bedömningar undersöktes nuläget för hanteringen av klimat- och miljörisker i bank- och försäkringssektorerna
  • Sanktioner som en del av Finansinspektionens tillsynsansvar
  • Proaktiv och förutsägbar tillsyn

Verksamhetsberättelsen har getts ut som webbpublikation, och den ges ut senare på våren även på svenska och engelska.

Ytterligare information

Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Du kan läsa berättelserna här